Activiteitenverslag Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 2014

naar begin

horizontal rule - iris

VOORWOORD

Een doeltreffender overheidsdienst die dichter bij de burger staat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2014 heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) zijn grondige transformatie voortgezet.

Met behulp van een sterke organisatie, die bestaat uit zes besturen en een gewestelijke coördinatie, hebben we alles in het werk gesteld, ten dienste van onze regering, om van ons Gewest een plaats te maken waar het goed is om te leven, met aandacht voor duurzame economische ontwikkeling, voor alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen, gewestelijke instellingen, …

We hebben ervoor gekozen deze transformatie op te bouwen rond de vijf waarden die het best weergeven waar we voor staan: respect, klantgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en solidariteit.

Om de daad bij het woord te voegen hebben we onze interne werking op punt gesteld en een catalogus voorgesteld die onze eerste “dienstencontracten” omvat, met doelstellingen op het vlak van kwaliteit en termijnen.

Om te voldoen aan de verwachtingen van het publiek, hebben onze diensten er ook de voorrang aan gegeven functionelere “éénloketten” op te richten om informatie te verstrekken en aanvragen te verwerken, met een gewaarborgde opvolging en een tevredenheidsmeting. Meer dan 1.800 medewerkers, mannen en vrouwen met diverse en elkaar aanvullende ervaring, hebben zich ingezet om aan de behoeften van onze klanten en partners te voldoen.

Overigens kreeg ons Gewest, naar aanleiding van het akkoord over de zesde staatshervorming, dat dateert van 11 oktober 2011, nieuwe bevoegdheden toegewezen, hoofdzakelijk op het vlak van werkgelegenheid, mobiliteit, economie, leefmilieu en energie. De GOB heeft actief meegewerkt aan de uitvoering van deze hervorming, en speelde daarbij een coördinerende rol voor het hele Gewest.

In 2014 kreeg de overheveling van al die bevoegdheden naar ons Gewest concreet vorm via de integratie van nieuwe expertise en de versterking van onze teams. Nieuwe medewerkers zijn bij onze diensten komen werken of zullen dat doen. Tezelfdertijd hebben we ons verhuizingsproject voortgezet, met als doel al onze diensten tegen 2019 samen te brengen in een modern en herkenbaar voorbeeldgebouw. Onze ecologische voetafdruk verminderen is ook essentieel.

We ontwikkelen ook wisselwerkingen en partnerschappen met andere overheidsdiensten, in het bijzonder de gewestelijke diensten, en we nemen onze verantwoordelijkheden op met betrekking tot de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.

In dit verslag zult u een reeks markante feiten ontdekken, die elk een facet tonen van ons werk en die tonen dat Brussel zich openstelt voor de wereld: de gewestelijke coördinatie en de ondersteunende diensten, de bevordering van de economische ontwikkeling en het scheppen van banen, een actief mobiliteitsbeleid, steun aan de gemeenten en de andere plaatselijke besturen, een goed beheer van de gewestelijke financiën, een intelligente inning van de belastingen, de renovatie en het behoud van het erfgoed, territoriale ontwikkeling en woonontwikkeling, en nog veel meer!

We wensen u veel leesplezier toe.

Norbert De Cooman,
Adjunct-secretaris-generaal
Christian Lamouline,
Secretaris-generaal

Leden van de directieraad van de GOB

De leden van de Directieraad zijn (van links naar rechts): Dirk De Smedt, directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit — Arlette Verkruyssen, directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling — Norbert De Cooman, adjunct-secretaris-generaal — Christian Lamouline, secretaris-generaal — Peter Michiels, directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid — Julie Fiszman, directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting — Michel Van Der Stichele, directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen — Jean-Paul Gailly, directeur-generaal van Brussel Mobiliteit.

naar begin

horizontal rule - iris

1. Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Uitdagingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn overheidsdienst bevinden zich in een overgangsperiode. Vandaag worden ze, meer dan ooit, geconfronteerd
met grote uitdagingen:

 • de versterking van de sociale verbondenheid
 • de ontzuiling van de gewestelijke bevoegdheden
 • de bevolkingsgroei
 • de territoriale ontwikkeling en de ontwikkeling van de sociale verbondenheid
 • het woonbeleid
 • duurzaam milieubeheer
 • de economische ontwikkeling en het drieluik onderwijs — opleiding — werkgelegenheid
 • mobiliteit, gericht op openbaar vervoer en actieve modi
 • fiscaliteit
 • complementariteit tussen het gewestelijke en gemeentelijke beleid
 • internationaal imago van het Gewest
 • nieuwe bevoegdheden verworven in het kader van de zesde staatshervorming.
 • jongeren aan het werk krijgen die de diversiteit van ons Gewest weerspiegelen

Opdrachten

Om haar beleid uit te voeren steunt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voornamelijk op de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). De GOB zorgt ervoor het gewestelijke beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voor te bereiden en uit te voeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden van de overheidsdienst.

Dit zijn de algemene opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel:

 • de economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen;
 • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
 • de ontwikkeling van het grondgebied aansturen door middel van stadsplanning, kwaliteitsvolle huisvesting, stadsvernieuwing en de bescherming van het bouwkundig erfgoed;
 • het overheidsgeld beheren en de gewestelijke belastingen innen;
 • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
 • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
 • de acties van de besturen coördineren en de besturen ondersteunen aan de hand van een adequaat HR-beleid en een kwaliteitsvolle infrastructuur.

Structuur

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaat uit zeven besturen:

  1. Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC)
  2. Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
  3. Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
  4. Brussel Fiscaliteit (BF)
  5. Brussel Financiën en Begroting (BFB)
  6. Brussel Mobiliteit (BM)
  7. Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)

Organogram gob

Personeel en lokalisering

In 2014 bedroeg het totale personeelsbestand van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 1.813 medewerkers, met een meerderheid statutaire personeelsleden (53,94%). 20% van onze personeelsleden zijn van buitenlandse origine. Het personeel is voornamelijk ondergebracht in de gebouwen van het City Center, aan de Kruidtuinlaan, en die van het Communicatiecentrum Noord (CCN), in het Noordstation. Het percentage telewerkers bedraagt 20,7%.

Infografiek Personeel GOB

Vijf nieuwe waarden om elke dag inspiratie uit te putten

Als er één onderwerp is dat vaak ter sprake komt als we het hebben over de cultuur van een administratie, dan is het wel “waarden”. Deze waardensokkel opbouwen is een kwestie van overeenstemming tussen wat de administratie verklaart (haar communicatie) en wat ze doet (haar eigen gedrag en dat van haar medewerkers). Zo vormen de waarden een soort van genetische code die bepalend blijkt.

In 2014 heeft de GOB het initiatief genomen tot een nieuw charter met vijf waarden. Doel is solidariteit, uitmuntendheid, klantgerichtheid, respect en integriteit centraal te plaatsen in alle facetten van de administratie. Dit charter vervangt een ethische code (met 11 waarden) die van 2005 dateerde en als te zwaar werd beschouwd.

Waarden GOB

Participatief werk

Dit project, opgestart door de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de leden van de Directieraad, werd samen uitgewerkt door de directie Human Resources, de directie Kwaliteit en de directie Communicatie, en steunde op ambitieus participatief werk: samenstelling van een panel met 120 personeelsleden, verdeeld over tien groepen om fundamentele waarden op te tekenen, raadpleging van de vakbonden en validering van de vijf kernwaarden, namelijk:

  1. Respect: vriendelijkheid en open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving;
  2. Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van
   de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen;
  3. Uitmuntendheid: zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren;
  4. Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en de regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid;
  5. Solidariteit: samenwerking bevorderen om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen.

Het nieuwe charter geeft een beknopte definitie van de vijf waarden en somt vervolgens voor elke waarde voorbeelden op van het gedrag dat verwacht wordt op het niveau van de organisatie, de managers en alle medewerkers.

naar begin

horizontal rule - iris

2. BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

Motor en piloot van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. BGC staat dus garant voor de beheersing en de algemene samenhang van de werking en het optreden van de GOB. Zo ziet het bestuur toe op het volgende:

 • de voorbereiding en uitvoering van het beleid voor de hele overheidsdienst verzekeren en coördineren;
 • de menselijke middelen beheren;
 • het management bijstaan bij het beheer van de overheidsdienst en overgaan tot een interne audit;
 • de interne en externe communicatie verzekeren. De informatie beheren om die toegankelijk te maken voor alle doelgroepen en partners;
 • zorgen voor logistieke ondersteuning en IT-coördinatie bij de overheidsdienst;
 • de kwaliteitszorg consolideren, harmoniseren en systematiseren;
 • het Gewest statistieken en analyse-instrumenten bezorgen en die benutten en verspreiden;
 • externe betrekkingen uitbouwen om te waarborgen dat het Gewest vertegenwoordigd wordt in intergewestelijke, federale, Europese en internationale instanties;
 • het secretariaat waarnemen van het sociale overleg bij de GOB (Basisoverlegcomité) en dat van het Onderhandelingscomité (Sector XV) onder het voorzitterschap van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken;
 • documenten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en beslissingen van de Directieraad intern verspreiden;
 • de ontwerpen van antwoorden op parlementaire vragen coördineren die voorbereid werden door de diensten van Brussel Gewestelijke Coördinatie.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2014

BETER FUNCTIONEREN OM U BETER TE KUNNEN DIENEN

Reorganisatie van BGC: ten dienste van de “klant”!

Brussel Gewestelijke Coördinatie heeft een grondige herstructurering doorgemaakt, die gekenmerkt werd door een reeks reorganisaties (nieuw organogram) waarbij meerdere administratieve eenheden samengevoegd werden en bepaalde functies gecentraliseerd werden binnen het bestuur. Deze veranderingen waren noodzakelijk voor meer doeltreffendheid en efficiëntie, en hadden één doel voor ogen: alle besturen expertise en een zeer kwaliteitsvolle professionele dienstverlening bieden.

Dienstencatalogus en éénloket: praktische en toegankelijke tools!

In het kader van het reorganisatieproject heeft de nieuw opgerichte directie Kwaliteit eind 2014 een dienstencatalogus opgesteld en verspreid via het intranet. Nagestreefde doelstelling: intern het niveau van de ondersteunende diensten, bestemd voor alle besturen, verbeteren. Deze digitale catalogus, die praktisch en toegankelijk is, is een soort van inventaris van de diensten die BGC aanbiedt aan de medewerkers van de verschillende besturen.

In de catalogus staan precieze verbintenissen op het vlak van termijnen en prestatieniveau (type “Service Level Agreement” of dienstenovereenkomst) alsook de contactgegevens van het “SPOC” (Single Point Of Contact), waardoor de gebruikers-klanten gemakkelijk weten tot wie ze zich moeten richten.

INFO, REGELS EN VEREENVOUDIGDE STAPPEN

Modernisering van Brujobs

In februari 2014 heeft BGC de nieuwe versie van Brujobs, zijn wervingssite, online geplaatst. Dit instrument, dat ontwikkeld werd met “klantgerichtheid” voor ogen, biedt nieuwe functionaliteiten, zoals de automatische integratie van de sollicitaties en de aanmaak van standaard-cv’s, die ontwikkeld zijn om de analyse van de cv’s te vergemakkelijken. Met het oog op employer branding laat de website meer personeelsleden aan het woord die voor de GOB werken en wordt er een nieuwsbrief verspreid met alle vacatures.

In één jaar tijd is het aantal aanmeldingen met 24% gestegen, en de gemiddelde duur ervan met 50%. In diezelfde trend is het aandeel bezoekers dat Brujobs meerdere malen raadpleegt, gestegen van 53% tot 57%. Bovendien hebben 1.500 personen zich geregistreerd voor de nieuwsbrief. In de toekomst zal deze website een overkoepelende site worden voor het hele Gewest, die als doel zal hebben alle vacatures bij de Brusselse ambtenarij weer te geven (MIVB, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, enz.).

getuigenis Ewein“Alle vertaalaanvragen centraliseren en de aanvragen die we zelf niet kunnen bolwerken, uitbesteden bij een partner.”

“Voor mij houdt uitmuntendheid in dat we voortdurend onze werkpraktijken en de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zo hebben we in 2014 onze vertaalprocedures geprofessionaliseerd door alle vertalers in één dienst onder te brengen. Deze nieuwe organisatie laat ons toe alle vertaalaanvragen te centraliseren en wat we zelf niet kunnen bolwerken uit te besteden bij een partner. Onze interne klanten (de besturen) worden op die manier bevrijd van alle administratieve moeilijkheden die de zoektocht naar een extern vertaalbureau met zich meebrengt. Ze bezorgen ons hun teksten en deadlines, en wij zorgen voor de rest. Om deze verandering te formaliseren hebben we een SLA (Service Level Agreement) op het intranet van de GOB geplaatst. Dit document omschrijft de diensten die we aanbieden (vertaling en nalezen van teksten), onze nieuwe werkprocedures en wat we verwachten van onze interne klanten.”

Ewein, 37 jaar
Coördinator van de cel Vertaling van Brussel Gewestelijke Coördinatie

Controle van de wapenbewegingen: Brussel engageert zich

In 2013 kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen ordonnantie inzake de controle van wapenbewegingen. Deze tekst, die voortvloeit uit de regionalisering van de materie, stelt voortaan een volledig en samenhangend geheel van regels voor, die bedoeld zijn om een doeltreffende controle te verzekeren van de wapenhandel en andere wapenbewegingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gezien de onophoudelijke evolutie van de internationale context houdt dit document onder meer doorslaggevend rekening met het evenwicht tussen de economische en ethische overwegingen.

Elektronische overdracht van administratieve gegevens

Dankzij een tekst die de regering begin 2014 heeft goedgekeurd, mag de Brusselse overheid voortaan elektronische berichten verzenden en ontvangen zonder dat de geldende regelgeving gewijzigd wordt. Dit initiatief stimuleert administratieve vereenvoudiging en e-government, die steeds meer doordringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Informatica ten dienste van iedereen

De informaticadienst bij de GOB wil in de eerste plaats de verschillende besturen ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven door hen kwalitatieve informaticatoepassingen ter beschikking te stellen. Zo werden er in 2014 grote stappen gezet in het digitaliseren en vereenvoudigen van administratieve processen. De directie IT-coördinatie besteedt steeds meer aandacht aan front office-toepassingen die burgers en bedrijven toelaten formulieren en dossiers online in te dienen bij de GOB. Informatica droeg in 2014 ook zijn steentje bij om van de GOB een moderne werkomgeving te maken voor zijn medewerkers. Er werden IT-technische hulpmiddelen uitgewerkt die thuiswerken en mobiel werken vergemakkelijken.

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse: het is officieel!

De ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek, die in 2014 werd aangenomen, heeft het bestaan van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) officieel bekrachtigd. Los van deze officiële erkenning zijn de opdrachten van het BISA ook uitgebreid, onder meer wat de evaluatie van het overheidsbeleid betreft. De eerste evaluatie die in april 2014 aan de regering werd voorgesteld, betrof de uitvoering van de transversale acties van de “New Deal”, het programma dat voor samenhang wil zorgen in het werkgelegenheidsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geo.brussels: alle geografische gegevens in een muisklik!

Het geoportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in 2014 opgestart, en brengt op één website alle officiële geografische informatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen. De oprichting van dit nieuwe platform kadert in de wil om de toegang, visualisering, onderlinge uitwisselbaarheid en het downloaden van de verschillende beschikbare gegevens te vergemakkelijken. Dit project, dat gecoördineerd wordt door het BISA, is het resultaat van de samenwerking tussen tal van Brusselse instellingen.

100% Brussels

100% Brussels: statistiek ten dienste van de kunst

EXPERTISE EN INTERNATIONALE OPEN INGESTELDHEID
100% Brussels: statistiek ten dienste van de kunst

Van 2 tot 9 mei 2014 stelde het Berlijnse theatercollectief Rimini Protokoll (in de Hallen van Schaarbeek) “100% Brussels” voor, een nooit geziene vorm van documentair theater gebaseerd op de getuigenissen van “dagdagelijkse experts”. Voor deze gelegenheid spiegelden honderd burgers de Brusselse bevolking af. Ze werden gekozen volgens precieze criteria, op basis van statistieken bezorgd door het BISA. Benoît Laine, verantwoordelijke van de cel “Methodes en Statistiek” bij het BISA en inwoner van Sint-Jans-Molenbeek, werd als eerste persoon aangewezen om deel te nemen aan deze kunstzinnige performance.

Inspire

Het geoportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, www.geo.brussels, vloeit voort uit de uitvoering van de Europese richtlijn INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European community) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze richtlijn, die erop gericht is het milieubeleid van de Europese Commissie te ondersteunen, is van toepassing op alle digitale geografische gegevens die in handen zijn van de overheidssector.

Brussels Days in Peking

Brussels Days in Peking

Brussels Days in Peking

De Brussels Days (die georganiseerd worden door onder meer Brussels International, VisitBrussels en Brussel Invest & Export) zijn dagen waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepromoot wordt in internationale grootsteden. De samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Peking was twintig jaar oud in 2014. Om die verjaardatum te vieren, voerde de minister-president een Brusselse delegatie aan, en dit tijdens de Brussels Days die van 20 tot 22 oktober 2014 plaatsvonden in de Chinese hoofdstad. Deze dagen, die geleid hebben tot economische, politieke en artistieke uitwisselingen op het allerhoogste niveau, maakten het mogelijk de banden die beide hoofdsteden al verenigden nog te verstevigen.

EEN TOEKOMST IN DE STEIGERS
Bouwmeester (bMa): de fakkel wordt doorgegeven

In november 2009 wees de Brusselse regering Olivier Bastin aan als eerste bouwmeester — Maître architecte (bMa) met een mandaat van vijf jaar. Zijn opdracht: de opdrachtgevers raad geven om de architecturale en landschapskwaliteit van de gewestelijke overheidsprojecten te garanderen. Vooraleer hij de fakkel doorgaf aan zijn opvolger Kristiaan Borret, kreeg Olivier Bastin de kans om terug te blikken op de grote lijnen van zijn verwezenlijkingen tijdens een tentoonstelling die van 12 tot 25 september 2014 georganiseerd werd in de zetel van BNP Paribas Fortis in de Ravensteinstraat. Dit evenement, dat plaatsvond voordat het gebouw werd neergehaald, bood de bezoekers ook de gelegenheid om een laatste keer de beroemde kluizenzaal te bewonderen, die ontworpen werd door Jules Wabbes. De tentoonstelling “bMa — Man of Thoughts” steunde op een originele inkleding die bestond uit een reeks foto’s van de Brusselse Marie-Françoise Plissart, de getuigenis van negentien personen die samengewerkt hebben met de bMa en zijn team, persoonlijke voorwerpen van de bMa samengebracht als een “rariteitenkabinet”, en een beeldverslag van negentien belangrijke projecten. De tentoonstelling kreeg zowat 3.450 bezoekers over de vloer en was van 10 tot 30 oktober 2014 te gast in de Bozar.

EFRO: Europa investeert in Brussel

Op 12 mei 2014 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een nieuwe projectoproep uitgeschreven, met een budget van 200 miljoen euro. Dit nieuwe EFRO-programma 2014-2020 kadert in het Europese cohesiebeleid “Europa 2020” en in de gewestelijke strategische plannen zoals het GPDO, de New Deal, de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu of het gewestelijke
vernieuwingsplan.

KERNCIJFERS

 • De cel Vertaling heeft in 2014 meer dan 6.000 vertaalaanvragen verwerkt.
 • In 2014 heeft de GOB 140 personen aangeworven.
 • Het BISA heeft meer dan een miljard gegevens beheerd om betrouwbare statistieken te verstrekken op de schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wist u dat?

In 2014 zagen twee emblematische vastgoedprojecten het licht — de kinderdagverblijven “Westoevers” in Sint-Jans-Molenbeek en de KMO-ruimte Paapsem in Anderlecht — dankzij de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het EFRO. Het project “Westoevers”, in een wijk waar al een wijkcontract loopt, betreft twee crèches (een Franstalige en een Nederlandstalige) met een capaciteit van 84 opvangplaatsen. Het project zal de toegang tot tewerkstelling of opleiding vergemakkelijken voor de inwoners van de prioritaire interventiezone (PIZ). Via het project “Kmo-ruimte Paapsem” (6.000 m2) biedt Citydev aan uitbreidende ondernemingen (kmo’s) ruimtes aan om ze binnen de PIZ te houden.

Focus

BGC centraal in de zesde staatshervorming

Om de nieuwe bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming zo vlot mogelijk te integreren heeft BGC een cel “SPOC” opgericht. Deze cel, die belast is met de opvolging en uitvoering van de zesde staatshervorming, ondersteunt ook het Brusselse overlegplatform dat alle gewestelijke hoge ambtenaren bijeenbrengt voor wie deze hervorming gevolgen heeft. Op vraag van de minister-president werden de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal gemachtigd om de belangen van het Gewest te vertegenwoordigen tijdens de interfederale taskforcevergaderingen; dat zijn unieke platformen om informatie uit te wisselen tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten.
In nauwe samenwerking met de diensten van de GOB en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) heeft de cel per overgehevelde bevoegdheid actiefiches opgesteld en werkgroepen opgericht die specifieke thema’s behandelen. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep “personeel” opgericht die de GOB, Actiris en Leefmilieu Brussel verenigt, om het juridische en begrotingsaspect van de personeelsoverheveling te analyseren. Een andere werkgroep met betrekking tot begrotingsaspecten werd opgestart en aangestuurd door Brussel Financiën en Begroting, om zo de financiële stromen beïnvloed door de zesde staatshervorming te monitoren.

Wagenpark GOB

Wagenpark: meer dan 70% duurzame voertuigen

Het nieuwe dienstvoertuigenpark weerspiegelt de veranderingen die de GOB heeft doorgemaakt op het vlak van mobiliteit. Wagens met een dieselmotor werden vervangen (behalve bestelwagens en minibussen) door 38% elektrische en 32% hybride wagens. Om de wagens op te laden beschikt de GOB over 34 oplaadpunten, verdeeld over het centrum en het oosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een van de grootste stations van het land!
Dankzij deze investering in duurzame voertuigen heeft de GOB zijn brandstofverbruik met 37% verminderd en een afname gerealiseerd van de CO2-uitstoot vanuit zijn wagenpark met 36%.

Vooruitzichten voor 2015

 • Start van de externe communicatiecampagne “Méér Brussel voor iedereen” door de directie Communicatie, gericht op de diensten die aangeboden worden aan de burgers en bedrijven.
 • Uitschrijving door Brussels International van een nieuwe projectoproep in het kader van de bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Oprichting van EasyBrussels, een gewestelijk agentschap dat specifiek belast is met administratieve vereenvoudiging bij alle gewestelijke,
  paragewestelijke en plaatselijke instellingen.
 • Meewerken aan het opstellen van het strategische plan van de staatssecretaris voor Gewestelijke Ambtenarenzaken. Dit plan draait rond vijf thema’s: diversiteit, administratieve vereenvoudiging, ontwikkeling van het menselijke kapitaal, kwaliteit en communicatie.
 • Deelname van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de wereldtentoonstelling in Milaan, met als thema: “De planeet voeden, Energie voor het leven”.
 • Coördinatie van de Urban Day, in het kader van de dertiende editie van de Europese Week van Regio’s en Steden. Dit forum heeft als thema: “Regio’s en steden in Europa: Partners voor investering en groei”.
 • Opstellen van de eerste bestuursovereenkomst van de GOB. Dit document is een overeenkomst gesloten tussen de regering en de administratie.
  Het stelt transversale en strategische doelstellingen voor, een human resourcesplan en aanbevelingen eigen aan de verwezenlijking van de opdrachten van een overheidsdienst.
 • In het kader van het project “be moving” worden er belangrijke herinrichtingen van de werkruimtes gepland bij de GOB om zo de diensten samen te brengen en in moderne, aangename ruimtes te werken die de uitwisseling van informatie in de hand werken.
 • (Lancering van) het Intranet 2.0: om interactiviteit en communicatie bij de GOB te ontwikkelen, zal er een intranet “van de nieuwe generatie” ontwikkeld worden.

getuigenis Patricia“Het personeel aanmoedigen meerdere vervoersmiddelen te gebruiken voor hun verplaatsingen.”

“Het klantgerichte beheer van ons wagenpark moedigt het personeel nu aan om meerdere vervoersmiddelen te gebruiken voor hun verplaatsingen. Vroeger stelden we vast dat bepaalde dienstvoertuigen toegewezen werden aan medewerkers die er als enigen gebruik van konden maken. Nieuwkomers konden er niet van genieten. Vandaag gebeurt dit niet langer, omdat we nu een poollogica volgen: we beschouwen elk van de personeelsleden van de GOB als een klant aan wie we een volledige dienstverlening bieden. Als er een voertuig wordt aangevraagd, zorgen we voor een dienstverlening van A tot Z. Als de aard van de opdracht het verantwoordt, kan om het even welke medewerker in specifieke gevallen gebruikmaken van een voertuig.”

Patricia, 30 jaar
Beheerder van het dienstvoertuigenpark, directie Facilities van Brussel Gewestelijke Coördinatie

logo surf naar

 

 

SURF NAAR: brujobs.irisnet.be

naar begin

horizontal rule - iris

BRUSSEL STEDELIJKE ONTWIKKELING

Duurzame territoriale en woonontwikkeling

Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) behartigt en stuurt het overheidsbeleid inzake territoriale en woonontwikkeling op het volledige gewestelijke grondgebied. Dit beleid is toegespitst op de sociale, economische en milieubehoeften en omvat vijf grote domeinen:

 • planning: de strategische ontwikkelingsplannen en de verordenende bestemmingsplannen opstellen en opvolgen. Deze plannen uitvoeren en de studies en observatoria beheren;
 • stedenbouw: de gewestelijke en lokale stedenbouwkundige verordeningen opvolgen. Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, studies en effectenrapporten, stedenbouwkundige overtredingen en beroepen beheren;
 • huisvesting: beleid ten voordele van het recht op huisvesting: renovatiepremies, huurtoelagen voor minderbedeelden, bestrijding van leegstand, controle van de normen inzake gezondheid, uitrusting en veiligheid;
 • stadsvernieuwing: acties voor een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling opzetten en beheren;
 • onroerend erfgoed: het onroerend erfgoed in de hedendaagse leefomgeving bewaren en integreren.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2014

ALGEMENE DIRECTIE
Oprichting van twee nieuwe diensten

In 2014 zijn de diensten Stedelijke Ontwikkeling en Woonontwikkeling opgericht.

BruGIS-platform: twee bijkomende functionaliteiten

In 2014 is het BruGIS-platform verrijkt met een voorkeurenpaneel dat de gebruiker twee nieuwe functionaliteiten aanbiedt: de mogelijkheid om de grafische interface te parametreren en te configureren naargelang je behoeften, en de mogelijkheid om gepersonaliseerde kaarten te bewaren en te beheren.

Inspectie en Administratieve Sancties

Er is een nieuwe cel Inspectie en Administratieve Sancties (IAS) opgericht. Haar opdracht bestaat in het beheren van de uitvoering van de nieuwe ordonnantie tot hervorming van de behandeling van bouw- en erfgoedmisdrijven.

STEDELIJKE ONTWIKKELING
PLANNING
Openbare raadpleging betreffende het GPDO

In 2014 is het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) aan een online openbare raadpleging onderworpen. Deze raadpleging leverde 45 adviezen – die 2.500 opmerkingen inhouden – op van gewestelijke, paragewestelijke en gemeentelijke overheden en openbare instellingen.

Reconversie van de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst

De studie over de reconversie van de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst die in juni 2014 afgerond werd, stelt voor de site te herbestemmen om er een echte stadswijk van te maken, met behoud van de gebouwen die uitgebreid en omgevormd moeten worden. Met de potentiële bouw van ongeveer 1.000 woningen, waarvan een deel openbare woningen, en de vestiging van een school, biedt deze site een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel.

Reyers-pool: twee masterplannen opgestart

In 2014 werden er twee masterplannen voor de Reyers-pool opgestart (masterplannen Mediapark en Parkway). Dit project betreft de ontwikkeling van een stadsruimte (woningen, stadspark, openbare voorzieningen, handelszaken) en een opleidingsruimte gericht op de mediasector.

BBP Thurn & Taxis: goed op weg!

In 2014 heeft het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) “Thurn & Taxis” de doelstellingen verfijnd die in het richtschema vermeld zijn: gemengde ontwikkeling (woningen, kantoren, handelszaken, productieactiviteit, voorzieningen), aanleg van een multifunctioneel park van gewestelijke omvang, beperking van het gemotoriseerd verkeer op de site en aanleg van een nieuwe tramlijn om de site te ontsluiten.

Kanaalplan

In 2014 heeft de Regering de beheersprincipes van het masterplan voor de Kanaalzone goedgekeurd en de stuurgroepen voor de verschillende sites bijeengeroepen. Dit plan moet onder andere een antwoord bieden op:

 • de bevolkingsgroei (en dus op de ermee gepaard gaande behoeften op het vlak van huisvesting, scholen, uitrustingen en openbare ruimten);
 • de middelen identificeren om een economische dynamiek te doen heropleven die jobs creëert voor de Brusselaars;
 • en ervoor zorgen dat het kanaalgebied een verbinding vormt tussen de wijken in plaats van een grens te vormen.

Wist u dat?

Hemels Brussel: Brussel vanuit de lucht

Via de toepassing Hemels Brussel kan men luchtfoto’s, genomen tussen 1930 en 2012, gelijktijdig bekijken en vergelijken. Er werden in 2014 nog eens ongeveer 2.000 oude foto’s geselecteerd en gegeolokaliseerd die veelzeggend zijn op het gebied van stedenbouw. De oude luchtfoto’s zijn afkomstig van verschillende overzichten, om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de Brusselse agglomeratie in elke periode. Cartografische lagen per thema (economie, mobiliteit, erfgoed) komen bovenop de foto’s om de complexe evolutie te verduidelijken.

Screenshot Hemels Brussel

www.hemelsbrussel.brussels

KERNCIJFERS 2014 – STEDELIJKE ONTWIKKELING

 • In 2014 werden 4 thematische overzichten opgesteld (kantorenpark, huisvestingsvergunningen, handel en productieactiviteiten).
 • In 2014 werden 5.217 stedenbouwkundige vergunningen, waarvan 17% gewestelijke en 83% gemeentelijke, en 157 beroepen behandeld.
 • In 2014 werden 5 effectenstudies en 155 milieueffectenrapporten, die de impact van de projecten op het milieu meten, uitgevoerd.
 • In 2014 werden er 841 monumenten, 127 architecturale gehelen, 303 landschappen en 6 archeologische vindplaatsen opgevolgd.
 • In 2014 werden er 164 restauraties van beschermde erfgoederen aangevat.

STEDENBOUW

Schoolplan 2

In april 2014 trad een nieuwe procedure in werking om de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen voor scholen te versnellen. De nieuwe wetgeving resulteerde in de aflevering van 74 vergunningen in 2014.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Sinds 1 mei 2014 is een nieuw regeringsbesluit betreffende de samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning van kracht. De bedoeling van dit besluit was de aanvraagmodaliteiten grondig te herzien in het kader van de administratieve vereenvoudiging.

Handelsvestigingen

In het kader van de zesde staatshervorming zijn de bevoegdheden inzake de vergunning van handelsvestigingen naar de drie gewesten overgeheveld. Ten behoeve van deze nieuwe bepaling werd de socio-economische vergunning geïntegreerd in de procedure voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning die vanaf 1 juli 2014 geregeld wordt door het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO).

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Het grote en het kleine verhaal: een boek, een tentoonstelling …

In februari 2014 heeft de directie Monumenten en Landschappen (DML) op de Brusselse Boekenbeurs het boek “Brussel: het grote en het kleine verhaal” voorgesteld. Dit boek is bestemd voor kinderen vanaf 10 jaar en vertelt de Brusselse geschiedenis in 44 boeiende hoofdstukken, opgeluisterd met korte fragmenten en grappige illustraties. Het werd gerealiseerd in samenwerking met de Association pour l’Étude du Bâti en gepubliceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Diffusion Nord-Sud). In september vond in de Sint-Gorikshallen een tentoonstelling plaats rond dit thema.

De beschermde tuinwijk Floréal Beheersplan van de tuinwijken Floréal en Le Logis

Op 1 september 2014 ging het beheersplan van de tuinwijken Floréal en Le Logis in Watermaal-Bosvoorde van kracht. Het plan werd aangevuld met een luik dat een verbetering van de energieprestatie van de gebouwen beoogt. Dit plan is het eerste dat goedgekeurd werd en uitgevoerd wordt door de DML. Het moet het beheer van meer dan 1.000 woningen vereenvoudigen.

De beschermde tuinwijk Floréal (Acanthussenstraat) in Watermaal-Bosvoorde

 

 

 

getuigenis Sandrine“De toegankelijkheid van informatie voor de burger verbeteren en onze partners ondersteunen.”

“Ik heb altijd geloofd in de meerwaarde van een samenwerking tussen het Gewest en zijn lokale partners. In 2014 had ik de gelegenheid om samen met mijn collega’s een huisvestingsproject te leiden voor de ontwikkeling van lokale partnerschappen bij de gemeenten en het verenigingsleven. De doelstelling was de toegankelijkheid van informatie voor de burger te verbeteren en onze partners te ondersteunen. Onze bezoeken op het terrein hebben ons geholpen de lokale structuren, hun behoeften en hun bijzonderheden te begrijpen. De samenwerking wordt nu voortgezet met het organiseren van seminaries waar de gewestelijke instrumenten inzake huisvesting voorgesteld worden. Deze voorstellingen werden al door tal van terreinactoren bijgewoond. De samenwerking vertaalt zich ook in een update van de “portaalsite huisvesting” die zowel voor burgers als voor onze partners, die als lokale contactpersoon fungeren, toegankelijk is.”

Sandrine, 41 jaar
Projectbeheerder — directie Huisvesting van Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Colloquium “Erfgoed en energie”

Op 11 december 2014 organiseerde de DML in de Koninklijke Bibliotheek een colloquium “Erfgoed en energie”. Deze studiedag had tot doel de problematiek van de verzoening van de energieprestaties en het behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen en het stadsweefsel aan te kaarten. Tijdens dit evenement koos BSO ervoor de verschillende standpunten tegenover elkaar te plaatsen en de uitwisseling van kennis en praktijken te valoriseren.

WOONONTWIKKELING

HUISVESTING
Nieuwe “Herhuisvestingstoelage”

Op 1 februari 2014 werd de vroegere verhuis- en installatietoelage en bijdrage in het huurgeld (VIBH) vervangen door de “herhuisvestingstoelage”. Deze financiële steun, die bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage, is bestemd voor daklozen en voor huurders met een klein inkomen die om verschillende mogelijke redenen (ongezonde of te kleine woning, woning die niet aangepast is aan de noden van personen met beperkte mobiliteit en bejaarden) dienen te verhuizen.

Proefproject “Huurtoelage”

In 2014 startte de directie Huisvesting met het proefproject “Huurtoelage” voor gezinnen die ingeschreven staan op de wachtlijsten van de sociale huisvesting. Deze financiële steun werd in het leven geroepen om een deel van de huur te dekken, maar is enkel bestemd voor personen die voldoen aan meerdere voorafgaandelijke toekenningsvoorwaarden en die geen deel uitmaken van een gezin waarvan het inkomen hoger ligt dan het leefloon.

Boven winkels wonen

Op initiatief van de minister van Huisvesting werd in 2014 een nauwkeurige identificatieactie gevoerd in de Brusselse handelskernen. Tijdens deze bevraging werd er tussen de 208.000 en 306.000 m2 herbruikbare oppervlakte in kaart gebracht, wat neerkomt op 3.400 tot 5.200 herbestembare woningen.

Uitbreiding van de cel “Leegstaande Woningen”

De cel “Leegstaande woningen” heeft haar personeelsbestand versterkt en werkt met vijf nieuwe gemeenten samen. De bedoeling van dit initiatief is nog meer vermoedelijk leegstaande panden op te sporen, inbreuken vast te stellen en eigenaars aan te moedigen hun goed opnieuw op de huurmarkt te plaatsen of de bewoning ervan te bevorderen.

Nieuwe Raad voor de Coördinatie van de Huisvesting

In 2014 heeft de minister van Huisvesting een Raad voor de Coördinatie van de Huisvesting in het leven geroepen om de productie van openbare woningen voor sociale huisvesting te coördineren. De bedoeling is de beschikbare gronden te gebruiken en partnerships tot stand te brengen om de productie van nieuwe woningen op te drijven.

KERNCIJFERS 2014 — WOONONTWIKKELING

 • 5.302 diverse “huurtoelagen” en 1.898 premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing
 • 28 lopende Wijkcontracten en Duurzame Wijkcontracten
 • 300 ingebrekestellingen voor het uitvoeren van werken om zich te conformeren aan de Huisvestingscode, 203 verhuurverboden ter kennis gegeven en 255 woningen weer conform gemaakt na vaststelling van inbreuk tegen de Huisvestingscode
 • 503 ingebrekestellingen gericht aan eigenaars van leegstaande woningen, 178 boetes opgelegd en 210 leegstaande woningen weer op de markt gebracht

STADSVERNIEUWING

Duurzame wijkcontracten: tentoonstelling en colloquium

Kinderdagverblijf Dalle de la QuerelleOp 13 maart 2014 heeft de directie Stadsvernieuwing het colloquium “(- 20 + 20 jaar) Duurzame Wijkcontracten” georganiseerd om de balans op te maken van twintig jaar wijkcontracten en duurzame wijkcontracten, en om vooruit te kijken naar de komende twintig jaar. Gedurende drie dagen na het colloquium bood het kabinet van de Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing een tentoonstelling rond dit thema aan.
Kinderdagverblijf Dalle de la Querelle — Wijkcontract Rouppe — Brussel © Georges De Kinder

Nieuwe Duurzame Wijkcontracten (2014-2018)

In 2014 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van start gegaan met de vijfde reeks Duurzame Wijkcontracten (2014-2018). Deze contracten zullen zorgen voor de vernieuwing en de opwaardering van de volgende kwetsbare wijken:

 • “Abdij” in Vorst
 • “Kleine Zenne” in Molenbeek
 • “Jacht-Gray” in Etterbeek
 • “Verbinding” in Brussel-stad

Liverpoolplein

Liverpoolplein – Wijkcontract Lemmens in Anderlecht © Georges De Kinder

Grootstedenbeleid

Ten gevolge van de zesde staatshervorming behoort het grootstedenbeleid* voortaan tot de bevoegdheden van de drie gewesten. De voorwaarden voor de toekenning van werkings- en investeringssubsidies om dit beleid in 2015 in goede banen te leiden zijn vastgelegd. In 2016 zal een nieuw referentiekader worden voorgesteld.
* Ondersteuning van acties voor sociale samenhang in bepaalde kwetsbare gemeenten.

Focus

Het Contact Center van Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Meerdere administratieve eenheden van BSO wilden de kwaliteit van hun informatieverstrekking aan het publiek en aan professionals verbeteren door een Contact Center op te richten. Daarom kreeg een werkgroep, die door de cel Communicatie gecoördineerd werd, de opdracht de website “stedelijke-ontwikkeling.brussels” te ontwikkelen. Deze website host het Contact Center en bevat de links naar de verschillende thematische websites van het bestuur. Het Contact Center is online sinds mei 2014 en wordt continu geüpdatet door de communicatiecorrespondenten van elke administratieve eenheid. Het Contact Center heeft zich ontpopt tot een referentietool voor iedereen die in contact wil treden met BSO en tot een instrument waarmee bezoekers en personeelsleden van de GOB op een meer accurate en snellere manier geïnformeerd kunnen worden. Door al deze informatie online te plaatsen, wordt ook het aantal telefonische oproepen gereduceerd.


www.stedelijke-ontwikkeling.brussels/contact-center

getuigenis Michel“Een tool ontwikkelen die tegelijk eenvoudig en doeltreffend is, en bovendien het publiek in een makkelijk begrijpbaar taalgebruik wegwijs kan maken of informeren.”

“Door het complexe karakter van de verschillende materies die we moeten behandelen, hadden onze procedures voor het onthaal en het telefonisch informeren hun grenzen bereikt. Daarom moesten we een tool ontwikkelen die tegelijk eenvoudig en doeltreffend is en bovendien het publiek in een makkelijk begrijpbaar taalgebruik wegwijs kan maken of informeren. Na rijp beraad hebben we gekozen voor een Contact Center dat ontworpen is als een portaalsite. Dit model, dat zowel voor externe als voor interne gebruikers ontwikkeld is, heeft twee grote voordelen: het biedt online inlichtingen aan het grote publiek en het verschaft aan al onze medewerkers — in een intranetversie — de gegevens van elke interne verantwoordelijke. De ontwikkeling van deze tool was voor al onze administratieve eenheden ook een goede gelegenheid om samen te werken.”

Michel, 51 jaar
Belast met de uitbouw van het Contact Center. Verantwoordelijk voor de communicatie van Brussel Stedelijke Ontwikkeling.

Tegemoetkomingen voor huisvesting: lonende wisselwerkingen!

Om de toegankelijkheid van informatie over huisvesting te verbeteren, is de directie Huisvesting in 2014 van start gegaan met het opzetten van partnerschappen met de terreinactoren die in nauw contact staan met gezinnen in moeilijkheden: gemeenten, OCMW’s en het verenigingsleven. Doel van het initiatief: de dispositieven die het Gewest ontwikkeld heeft om het recht op huisvesting te garanderen vlotter toegankelijk maken voor de doelgroepen.
Deze samenwerking nam de vorm aan van vergaderingen met de gemeenten en de OCMW’s en van informatieseminaries. Tijdens deze ontmoetingen kregen de lokale partners de kans om een beter inzicht in de gewestelijke dispositieven te krijgen, hun eigen ervaringen te delen en zich te verdiepen in de praktische en beleidsmatige beschouwingen. Voortaan wordt de gewestelijke portaalsite huisvesting beschouwd als een instrument dat ten dienste staat van de burgers, maar ook van de partners die informatie doorgeven.

Vooruitzichten voor 2015

ALGEMENE DIRECTIE

 • Voortzetting van de modernisering van de sturingsinstrumenten.
 • Uitvoering van de beleidsverklaring.

STEDELIJKE ONTWIKKELING

 • Vereenvoudiging van het BWRO op het vlak van planning, stedenbouw en erfgoed.
 • Oprichting van een Brussels Planningsbureau (BPB), samengesteld uit de directie Studies en Planning, het BISA en een deel van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO).
 • Uitvoering van de nodige maatregelen om de behandeling van de vergunningsaanvragen te versnellen, onder andere in samenwerking met Leefmilieu Brussel.
 • Invoeren van een wettelijke inventaris van het onroerende erfgoed van het gewest (bouwkundig en natuurerfgoed).

WOONONTWIKKELING

 • Uitvoeren van studies met het oog op de invoering van een veralgemeende “omkaderde huurtoelage” en over de problematiek van de residentiële huur.
 • Versterking van de cel “Verhoren en Administratieve boetes” van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie.
 • Wijziging van de organieke ordonnantie inzake Stadsvernieuwing en lancering van de vijf stadsvernieuwingscontracten (SVC’s).

logo surf naar
SURF NAAR: www.stedelijke-ontwikkeling.brussels

naar begin

horizontal rule - iris

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Inzetten op duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheid

De missie van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) bestaat erin de duurzame economie en de werkgelegenheid te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven en werknemers.

De drie voornaamste opdrachten van Brussel Economie en Werkgelegenheid
bestaan erin:

 • de duurzame economische ontwikkeling aan te moedigen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische
  weefsel;
 • de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren te steunen en hun activiteiten te controleren via verschillende
  tussenkomsten op de werkvloer;
 • buitenlandse investeerders aan te trekken en de Brusselse exportbedrijven die internationaal willen gaan te begeleiden.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2014

EXPORT

Brussels Best Exporters: Brusselse prijs voor de export

Elk jaar beloont de wedstrijd “Brussels Best Exporters” de op exportgebied best presterende Brusselse KMO’s. De informatiecampagne voor het indienen van kandidaturen voor de “Brussels Best Exporters” 2014 vond plaats tussen oktober 2013 en januari 2014. Na een eerste selectieronde werden zes ondernemingen genomineerd uit de veertig ingediende kandidatuurdossiers: drie in de goederensector en drie in de dienstensector. De palm in de categorie “goederen” werd in de wacht gesleept door de firma Numeca International terwijl Telelingua International zich onderscheiden heeft in de categorie “diensten”.

Brussels Best Exporters 2014

Brussels Best Exporters: de bedrijfsleiders van de twee winnende ondernemingen (Numeca en Telelingua)

Actieplan voor exportbedrijven

Brussel Invest & Export heeft de Brusselse exportbedrijven een actiejaarplan voorgesteld om ze te helpen bij het veroveren van buitenlandse markten. Rekening houdend met de mogelijkheden en de actualiteit heeft Brussel Invest & Export in 2014 achtenzestig collectieve acties tot een goed einde gebracht (sectorale of multisectorale economische missies, collectieve stands op internationale beurzen, uitnodigingen van inkopers in Brussel, thematische of geografische infosessies,…) die 1.617 Brusselse deelnemers op de been hebben gebracht. In 2015 zal het actieplan 95 collectieve acties, 5 geografische rondetafels en 5 opleidingsseminaries omvatten.

VOEDINGSMIDDELENANALYSES

40% meer parameters geanalyseerd

Brucefo, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise voert
analyses uit op vraag van voedingsmiddelenbedrijven, onder meer met de
bedoeling:

 • de microbiologische en chemische kwaliteit van voedingsmiddelen na te gaan
 • te verifiëren of de producten conform zijn aan de wettelijke criteria en/of lastenboeken
 • de voedingswaarde te bepalen
 • de uiterste verbruiksdatum te bepalen.

Bedrijven kunnen ook op Brucefo een beroep doen voor troubleshooting, waarbij een analyse gemaakt wordt van de probleemstelling, de ingrediënten en het productieproces onderzocht worden, de mogelijke oorzaken van het probleem in kaart worden gebracht en advies wordt gegeven om het probleem op te lossen. Deze ‘begeleiding op maat’ houdt in dat er een actie- en analyseplan wordt uitgewerkt dat met de klant wordt besproken en na uitvoering wordt geëvalueerd. In 2014 werden een kwart meer stalen behandeld en zowat 40% meer analyses gerealiseerd dan in 2013: 17.652 parameters in 5.054 stalen. De stijging is vooral te danken aan promotieacties die gericht zijn op een gepersonaliseerde dienstverlening. Deze benadering levert de bedrijven een belangrijke economische meerwaarde op en onderscheidt Brucefo van privélaboratoria.

getuigenis Michèle“De ondernemingen informeren over de steun die het Gewest aanbiedt.”

“Een van mijn taken bestaat erin de ondernemingen te informeren over de exportsteun die het Gewest aanbiedt, maar dit contact gaat verder, omdat ik ze op de hoogte kan brengen van het bestaan van andere soorten steun die aan hun behoeften kunnen voldoen. De ondernemingen kennen vaak niet de hele reikwijdte van de mogelijkheden die voor hen bestaan. Ze kunnen immers een beroep doen op een zeer volledige waaier aan diensten: naast financiële steun die niet exportgericht is (investeringssteun, steun voor consultancy, opleidingssteun,…) denk ik bijvoorbeeld aan de diensten van Brussel Invest & Export die, met de steun van hun netwerk van economische en handelsattachés in het buitenland, de ondernemingen begeleiden bij hun internationale ontwikkeling. Zo organiseert Brussel Invest & Export economische missies en beurzen in het buitenland en de dienst Steun aan Ondernemingen kan tegemoetkomen door een deel van de deelnamekosten aan die acties op zich te nemen… een mooi voorbeeld van doeltreffende complementariteit van de overheidsdiensten ten gunste van de ondernemingen! Over het algemeen werken we met kleine structuren die over weinig tijd beschikken. En die tijd is een zeer kostbaar gegeven. Wanneer we de mogelijkheid hebben hen bepaalde diensten aan te bieden, is het hartverwarmend vast te stellen dat we aan een ware behoefte voldoen.”

Michèle, 50 jaar
Coördinator voor de exportsteun bij Brussel Economie en Werkgelegenheid

CONTROLES

Subsidies

In 2014 heeft de Economische Inspectie nagenoeg 1.500 ondernemingen gecontroleerd, een aantal dat merkbaar hoger ligt dan in 2013. Deze dienst heeft met name gecontroleerd of de 1.276 aan Brusselse bedrijven toegekende subsidies zoals bedoeld en volgens de door de reglementering vastgelegde voorwaarden gebruikt zijn. De dienst heeft ook een golf van controles bij de Brusselse reisagentschappen uitgevoerd om na te gaan of ze de in 2012 in werking getreden regelgeving naleefden.

Buitenlandse werknemers

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie heeft meer dan 2.900 controles in Brusselse ondernemingen uitgevoerd. Deze controles waren voornamelijk gericht op het toepassen van de wet op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Deze tussenkomsten, in stijgende lijn sinds 2012, zijn acties die samen met de politie of andere diensten gepland worden. Ze kunnen ook uitgevoerd worden in de vorm van onderzoeksdaden die aangevraagd worden door de directie Werkgelegenheidsbeleid. In 2014 werden er 324 processen-verbaal opgesteld voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zonder arbeidskaart. In het kader van die opdrachten hebben de werkgelegenheidsinspecteurs ook verslagen opgesteld voor de directie Werkgelegenheidsbeleid, het Arbeidsauditoraat of andere inspectiediensten: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, federale sociale inspecties, enz.

Wist u dat?

De buitenlandse werkgevers en werknemers wegwijs maken

In 2014 heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid twee tools online geplaatst om werkgevers en niet-Europese werknemers aan de hand van kernvragen wegwijs te maken:

 • via de eerste tool vernemen de bezoekers welk type arbeidskaart aangevraagd moet worden. De buitenlandse werknemers die een arbeidskaart willen, zullen zo alle praktische informatie vinden over de voorwaarden om de vergunning te verkrijgen (A, B of C).
 • via de tweede tool komen de bezoekers te weten of hun arbeidskaart geldig is voor een nieuwe werkgever of dat ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen. De werkgevers die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen die al een arbeidskaart heeft, kunnen zo de geldigheid van de voorgelegde vergunning natrekken.

Sinds de lancering hebben meer dan 450 bezoekers de tool geraadpleegd
op www.economie-werk.brussels.

KERNCIJFERS 2014 — WOONONTWIKKELING

 • In 2014 werden ongeveer 12.000 aanvragen van arbeidskaarten onderzocht en 10.800 arbeidskaarten uitgereikt.

 • In 2014 hebben de ondernemingen meer dan 4.000 premieaanvragen ingediend: 947 steunaanvragen voor algemene investeringen; 1.986 steunaanvragen voor opleidingen en consultancy; 1.191 steunaanvragen voor buitenlandse handel.

 • Voor de toekenning van deze steun werden er 4.418 dossiers grondig onderzocht.

 • Er werden 3.400 premies toegekend, voor een totaal van 36,6 miljoen euro.

 • Brucefo, het laboratorium voor voedingsmiddelenanalyse, is voortaan geaccrediteerd voor 15 microbiologische en chemische analyses (allemaal voedingsmiddelen).

 • Er werden bijna 100 sociale economie bedrijven en vzw’s gesubsidieerd.

 • Op 31 december 2014 beschikten 259 reisagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een vergunning.

 • Eind 2014 waren er 554 privétewerkstellingsagentschappen geregistreerd of erkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan rekenen op 95 economische en handelsattachés over de hele wereld (onder wie 34 medewerkers van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel).

 • De website www.brussels-exporters.be biedt en database van 4.000 exportbedrijven aan.

Focus

De overdracht van bevoegdheden: een ware uitdaging!

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming hebben de verschillende diensten van Brussel Economie en Werkgelegenheid een aanzienlijk voorbereidingswerk geleverd voor de overname van de naar de gewesten overgehevelde bevoegdheden.
Tijdens de eerste maanden hebben de diensten zich eerst geconcentreerd op de onderhandelingen met de federale diensten die belast waren met de over te hevelen bevoegdheden. In een tweede fase hebben ze gefocust op de opleiding van het personeel dat aan elke nieuwe bevoegdheid is toegewezen en op de operationele uitvoering van deze overdracht.
Rekening houdend met het belang van de overgehevelde bevoegdheden, met de budgetten die eraan verbonden zijn en met de onvermijdelijke problemen die opgelost moeten worden, is deze overheveling bijzonder stimulerend gebleken. In 2014 hebben de medewerkers van Brussel Economie en Werkgelegenheid zich ingezet voor het volgende:

 • de ontwikkeling of de overname van informaticatoepassingen;
 • het opstellen van formulieren en documenten die nodig zijn voor het behandelen van de dossiers;
 • de aanpassing van de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid;
 • het opstellen van de eerste regelgevende teksten;
 • het onthaal van de overgehevelde federale personeelsleden;
 • de reorganisatie van de ruimten en de terbeschikkingstelling van de nodige lokalen en het nodige materiaal;
 • de raming van de reële budgettaire kostprijs van de overgehevelde bevoegdheden;
 • het uitwerken van de eerste gewestbegroting waarin die bevoegdheden opgenomenzijn.

Een in de tijd gespreide overname

BEW is volgende bevoegdheden effectief beginnen uitoefenen op 1 januari 2015:

 • toegang tot het beroep voor activiteiten met commerciële doeleinden;
 • beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen;
 • inkomenscompensatievergoedingen toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder door openbare werken.

Sinds 1 april 2015 is het bestuur ook bevoegd voor:

 • het Opleidingsfonds dienstencheques en bepaalde aspecten van de erkenning van de dienstenchequesbedrijven (voorheen beheerd door de FOD Werkgelegenheid);
 • het betaald educatief verlof;
 • het Ervaringsfonds.

Op 1 april 2016 zal het bestuur de erkenning en terugbetaling van de dienstenchequesbedrijven overnemen (aspecten die tot dan door de RVA beheerd worden).

Vooruitzichten 2015

 • Evaluatie, tijdens het tweede semester 2015, van de regelgeving betreffende de toegang tot het beroep en de inkomenscompensatievergoedingen.
 • Evaluatie van de doeltreffendheid van de toekenningsprocedure voor de beroepskaarten en invoering van een model van elektronische kaart.
 • Overname, op 1 april 2015, van het Betaald Educatief Verlof, het Opleidingsfonds Dienstencheques en het Ervaringsfonds, met als doel ongeveer 1.500 terugbetalingsdossiers te behandelen in 2015 voor een totaalbedrag van bijna 20 miljoen euro.
 • Voor de overname van het volledige beheer van de dienstencheques op 1 januari 2016: aanwijzing van de nieuwe firma die belast zal worden met de uitgifte en het beheer van de papieren en elektronische dienstencheques.
 • Sluiten van samenwerkingsprotocols en samenwerkingsakkoorden, aanneming van talrijke wet- en regelgevende teksten in het kader van de staatshervorming.
 • Lancering van het nieuwe innoverende programma BEST (Brussels Exporter Starter Program) van Brussel Invest & Export dat een praktische coaching biedt aan Brusselse KMO’s die zich aan export willen wagen.
 • Invoering door Brussel Invest & Export van opleidingsmodules betreffende e-marketing, e-commerce en detachering van personeel.
 • Vereenvoudiging van de procedures en rationalisering van de steun aan ondernemingen.

getuigenis Eric“Een mooie dialoog-, overleg- en samenwerkingsoefening”

“Het dienstenchequesdossier omvat heel veel elementen: budget, personeel, opleiding, regelgeving, financiën, communicatie, informatica, controle en inspectie,… ik heb nog nooit zo’n complexe materie moeten behandelen. De opdracht is des te boeiender omdat we alle nuances ervan onder de knie hebben moeten krijgen vooraleer we ons aan deze bevoegdheid konden wagen. Want terwijl heel wat aspecten een nauwe samenwerking tussen de verschillende besturen van de GOB vergen, is er voor andere een intensief overleg tussen de drie gewesten nodig. Een mooie dialoog-, overleg- en samenwerkingsoefening die zal resulteren in de daadwerkelijke uitoefening van een nieuwe bevoegdheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Eric, 37 jaar
Coördinator Dienstencheques bij Brussel Economie en Werkgelegenheid

logo surf naar

SURF NAAR: www.economie-werk.brussels of www.invest-export.brussels of www.investinbrussels.be

naar begin

horizontal rule - iris

 

BRUSSEL FISCALITEIT

Int en beheert de belastingen

De missie van Brussel Fiscaliteit (BF) bestaat erin de Brusselse fiscale bevoegdheden uit te voeren en de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief te beheren en te innen op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoordelijke wijze. Om dat zo goed mogelijk te doen gaf de Regering Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen mee:

 • een kwalitatieve en performante organisatie en dienstverlening verzekeren;
 • de belastingen geïntegreerd beheren op basis van een nieuw wettelijk en organisationeel kader;
 • het fiscaal beleid daadwerkelijk, efficiënt en coherent uitvoeren;
 • een documentatie-, advies- en kenniscentrum zijn;
 • de administratieve vereenvoudiging maximaliseren;
 • het diversiteitsbeleid proactief ondersteunen en uitvoeren.

Belangrijke realisaties in 2014

Het Apollo-programma in werkings

Uit het regeerakkoord werd duidelijk dat ons gewest op fiscaal vlak voor veel uitdagingen staat zoals de hernieuwde focus op milieufiscaliteit, de verschuiving van belasting op werk naar belasting op eigendom, …
Enerzijds is Brussel Fiscaliteit belast met de uitvoering van deze fiscale hervorming, zoals de overname van de onroerende voorheffing, het invoeren van de kilometerheffing, … Anderzijds maakt het bestuur ook werk van een omwenteling naar een nog efficiënter en klantgerichter overheidsapparaat, waarbij de focus ligt op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening naar de belastingplichtige toe. Om deze doelen te kunnen realiseren, werd het Apollo-programma, dat de verschillende projecten binnen Brussel Fiscaliteit herbergt, in het leven geroepen. De resultaten die Brussel Fiscaliteit in 2014 geboekt heeft, zijn cruciaal voor de toekomst van het bestuur gezien fiscaliteit en fiscaal beleid een essentieel instrument zijn van het regeringsbeleid.
Vier belangrijke realisaties uit 2014 hebben de werking van het bestuur en de dienstverlening naar de belastingplichtige in hoge mate verbeterd: Apollo-CARES, Apollo-SPACE, Apollo-TOOLS en KOIOS.

Een nieuwe organisatiestructuur: Apollo-CARES

Brussel Fiscaliteit investeerde in 2014 in een nieuwe organisatiestructuur die zo werd opgezet dat de administratie in de toekomst met een minimale impact nieuwe bevoegdheden kan absorberen in de bestaande structuur. De reorganisatie had tot doel de belastingplichtige in het gehele fiscale proces centraal te stellen en de deelprocessen en medewerkers aan efficiëntie te laten winnen.
Brussel Fiscaliteit werkt nu volgens een Frontoffice/Backoffice-structuur. De belastingplichtige heeft vooral contact met de dossierbeheerders van Frontoffice via de loketten, telefoon of briefwisseling. De medewerkers van Backoffice zorgen voor een efficiënte behandeling van de workflow en staan in voor de generische en massaprocessen. Om de implementatie van het nieuwe organogram voor de medewerkers van Brussel Fiscaliteit op een projectmatige en correcte manier te laten verlopen, werd Apollo-CARES opgestart. Een belangrijke doelstelling van dat project was het ten volle benutten van het aanwezige menselijk potentieel. Om die reden werd ervoor gekozen om door middel van een doorgedreven analyse de competenties van de medewerkers in kaart te brengen. Zo kregen de medewerkers op basis van de gevaloriseerde competenties en geuite aspiraties een gepaste functie toegewezen binnen de nieuwe organisatiestructuur.

getuigenis LIna“Sommige collega’s bloeiden echt open in hun nieuwe functie omdat ze opnieuw uitgedaagd werden in hun werk.”

“Apollo-CARES is het project dat de omvorming van de organisatiestructuur in goede banen moest leiden. Mijn taak, als Change manager, bestond er onder meer in om het hele veranderingsproces te begeleiden en dan vooral vanuit menselijk perspectief. We waren op het moment van de reorganisatie met een kleine honderd medewerkers, en er was best wat werk aan de winkel om iedereen zijn juiste plaats in de nieuwe omgeving en structuur te laten vinden. Alles werd, samen met een externe partner, aangepakt in 3 fases: via gesprekken, een persoonlijkheidstest en rollenspelen. Op die manier zorgden we ervoor dat iedereen zijn plek vond in de nieuwe structuur. De medewerkers werden in elke fase van het project zoveel mogelijk betrokken. Contactmomenten naar de hele organisatie toe op belangrijke momenten en een transparante tussentijdse communicatie zorgden ervoor dat elke stap voor iedereen duidelijk was. Het was echt een intensieve samenwerking tussen het management, de directeurs en de collega’s. De ene collega stond uiteraard meer voor open voor verandering dan de andere. Maar kijk: collega’s die voor de reorganisatie het meest sceptisch waren, zijn nu het meest enthousiast over de doorgemaakte veranderingen. Sommige collega’s bloeiden echt open in hun nieuwe functie omdat ze opnieuw uitgedaagd werden in hun werk.”

Lina, 28 jaar
Change Manager bij Brussel Fiscaliteit

Apollo-SPACE - Brussel Fiscaliteit

Een nieuwe werkplek: Apollo-SPACE

Brussel Fiscaliteit voldeed als eerste aan de wens vanuit de regering en directieraad om administraties in landschapskantoren onder te brengen. De nieuwe werkomgeving van het bestuur bleek niet alleen erg innovatief, maar had ook oog voor ergonomie, welzijn, een moderne manier van werken en bovenal duurzaamheid. Elke ruimte werd functioneel en efficiënt ingericht, waarbij er voldoende oog was voor alternerende zithoudingen, papierloos werken en kostenbesparende oplossingen zoals moduleerbare ruimtes.Brussel Fiscaliteit bleef echter de focus behouden op het welzijn van de medewerker, want de nieuwe omgeving moest een goede communicatie en efficiënte bedrijfscultuur bevorderen. Een goede werkomgeving zorgt namelijk voor een verhoogde betrokkenheid, een betere en effectievere werkcultuur, een daling van stress, verloop en ziekte en tot slot ook voor verhoogde creativiteit en productiviteit.
Een goede voorbereiding, duidelijke richtlijnen en transparante communicatie zorgden ervoor dat de verhuizing vlot verliep. Ook op persoonlijk vlak werd er in voldoende begeleiding voorzien voor de personen die het wat moeilijker hadden om in een nieuwe werkomgeving aan de slag te gaan en werd er een referentiegroep in het leven geroepen zodat de medewerkers hun behoeftes en input duidelijk konden maken.
De verhuizing naar een landschapskantoor heeft de communicatie onder collega’s aanzienlijk verbeterd, een groter gevoel van welzijn teweeggebracht en gezorgd voor een efficiënter en functioneler gebruik van de werkomgeving en -oppervlakte.

getuigenis Hannan“Intern doen wij ook een beroep op solidariteit om onze prestatie te optimaliseren.”

“Brussel Fiscaliteit beschikt over loketten ten behoeve van de Brusselse burgers die elke voormiddag open zijn. We behandelen er onder meer aanvragen van Brusselse belastingplichtigen voor vrijstellingen en gespreide betalingen en verstrekken nuttige inlichtingen over de gewestelijke belastingen. Wij maken er een erezaak van onze bezoekers zo snel mogelijk te helpen en hen een kwaliteitsvol onthaal te bieden, gekoppeld aan een billijke en begripvolle behandeling. Ik coördineer de 11 loketten. Om tot een optimaal prestatieniveau te komen met behoud van kwaliteitsvolle contacten met onze bezoekers, hebben wij onze procedures voor de dossierbehandeling verbeterd en hebben wij in 2014 een nieuw beheerssysteem in gebruik genomen.
Bij de start hadden we af te rekenen met een tijdelijke toevloed van bezoekers aan de loketten. Om onze bezoekers onnodig wachten te besparen, hebben we een eerstelijnsonthaal georganiseerd, waar nagegaan wordt of het nodig is dat de bezoeker gaat aanschuiven aan een loket. Het invoeren van deze “voorsortering” en het grote aantal bezoekers aan onze loketten vergden extra loketpersoneel en een nog grotere flexibiliteit van onze dossierbeheerders. Zo hebben collega’s uit andere directies van Brussel Fiscaliteit ons geholpen door loketten te bemannen en de “voorsortering” te verrichten.
Dankzij de solidariteit, motivatie en inzet van de collega’s van Brussel Fiscaliteit zijn wij erin geslaagd potentiële crisissituaties op te vangen en konden wij onze prestaties aan de loketten optimaliseren door de wachttijd te beperken tot 10 minuten en de afhandelingstijd aan het loket tot 6 minuten, met behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Brusselse belastingplichtigen.”

Hannan, 37 jaar
Coördinatrice van de gewestelijke belastingloketten bij de directie Klantenmanagement van Brussel Fiscaliteit

KERNCIJFERS

 • Gerealiseerde begrotingsdoelstellingen: jaarlijks wordt door de regering en het parlement een raming opgemaakt van het totaal te innen bedrag. In 2014 werd 97,83% hiervan gerealiseerd.

 • Welk kanaal gebruikt de belastingplichtige voor het contact met de administratie? 32% per brief, 30% per e-mail, 27% aan het loket, 6% telefonisch, 5% per fax

Focus

Nieuwe IT-applicaties: Apollo-TOOLS

In 2014 schakelde Brussel Fiscaliteit over naar een nieuw IT-platform dat een geïntegreerd beheer toelaat van de fiscale gegevens. Dankzij het project Apollo-TOOLS is het nu voor de dossierbeheerder mogelijk om in één oogopslag een volledig zicht te krijgen op de situatie van de belastingplichtige die hem aanspreekt, waardoor hij of zij onmiddellijk een antwoord kan geven.Deze applicatie is tevens een ‘generische applicatie’. Dat wil zeggen dat niet enkel de huidige belastingen hiermee beheerd worden, maar ook de belastingen die in de toekomst binnen de bevoegdheid van Brussel Fiscaliteit zullen vallen. De eerste versie werd in 2014 in gebruik genomen. Er werden 600.000 aanslagbiljetten verstuurd vanuit de nieuwe applicatie.

Efficiënte beheercontrole: KOIOS

KOIOS is een instrument om de beheercontrole op te volgen. Het geeft een volledig beeld van de activiteiten van het bestuur. Dankzij KOIOS is het dan ook mogelijk alle aspecten op te volgen, zoals de strategische, operationele en persoonlijke doelstellingen, de budgetten, projecten, personeelsbeheer, het fiscaal proces in al zijn aspecten enz. Zo kan er een stand van zaken opgemaakt worden, kan de vooruitgang gemeten worden en kunnen, indien nodig, wijzigingen doorgevoerd worden, rekening houdend met de kwalitatieve en kwalitatieve indicatoren. (Zie in dit verband ook)

Vooruitzichten voor 2015

Notaris van de overheid

Als gevolg van de zesde staatshervorming kreeg Brussel Fiscaliteit er op 1 januari 2015 de niet-fiscale aangelegenheid van de aankoopcomités bij. Overheden kunnen beroep doen op deze aankoopcomités voor het schatten van onroerende goederen. De aankoopcomités vervullen dezelfde taken als een notaris, maar werken in opdracht van de overheid. In dit kader gaan zij over tot onteigeningen van gronden voor projecten van openbaar nut of tot het verkopen van goederen die in het bezit zijn van de overheid. In 2015 zullen de nieuwe bevoegdheden van deze aankoopcomités verder geïntegreerd worden binnen Brussel Fiscaliteit.

Uitvoering van VIAPASS

In 2016 zal er binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een intelligente kilometerheffing voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton ingevoerd worden, een beslissing die kadert in de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal niet alleen de autosnelwegen en gewestwegen maar ook de gemeentewegen belasten voor vrachtwagens. Zodra de kilometerheffing is ingevoerd, moet elke vrachtwagen die zich op de Belgische wegen bevindt over een werkende On Board Unit beschikken. Via Global Navigation Satellite System-technologie wordt geregistreerd welke afstand de vrachtwagen aflegt op welke weg en berekent men de tol die hiermee gepaard gaat. Brussel Fiscaliteit zal vanaf 2016 verantwoordelijk zijn voor het innen van de kilometerheffing en de boetes. Zo zal het bestuur instaan voor de te innen betalingen en de boetes, de invordering van de boetes, de afhandeling van de juridische geschillen en bezwaren met betrekking tot de boetes. Daarnaast zal het bestuur het handhavingscentrum bemannen dat instaat voor het controleren, valideren en opstellen van pv’s naar aanleiding van vastgestelde inbreuken. In 2015 werkt Brussel Fiscaliteit volop verder aan de voorbereidingen van deze belangrijke hervorming.

Fiscale hervorming voorbereiden

De zesde staatshervorming heeft een ingrijpende wijziging van de financieringsmechanismen van de gewesten en gemeenschappen doorgevoerd. In het licht van de responsabiliseringslogica zullen de gewesten een volwaardig eigen fiscaal beleid kunnen voeren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil deze uitdaging ten volle aangaan.
Het nieuwe fiscale beleid wordt uitgewerkt door de minister van Financiën en Begroting, die zich hiervoor laat bijstaan door Brussel Fiscaliteit en een taskforce met fiscale experts. Het doel is onder meer om een evaluatie op te maken van de bestaande fiscale instrumenten opdat de Brusselse fiscaliteit eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger kan worden gemaakt voor de Brusselaars. In de loop van 2015 zullen de grote principes van de fiscale hervorming overgemaakt worden zodat het wetgevend gebeuren al in de loop van 2015 kan worden opgestart en de fiscale hervorming kan worden toegepast vanaf 2017.

Een interactieve website!

In 2015 zal een website gelanceerd worden waar de belastingplichtige terechtkan voor alle informatie met betrekking tot de belastingen en informatie over het bestuur zelf. Er wordt ook in een digitaal loket voorzien zodat de belastingplichtige zich met zijn of haar vragen niet meer fysiek naar het onthaal moet begeven. Alle informatie met betrekking tot de belastingen, geïnd door Brussel Fiscaliteit, zal terug te vinden zijn op deze site.

Wist u dat?

Naar een nieuwe fiscaliteit: werk aan de winkel!

In het nieuwe regeerakkoord staat onder meer dat er een verschuiving zal plaatsvinden van de belasting op werk naar de belasting op eigendom. Verder zullen ook de instrumenten voor de milieufiscaliteit geoptimaliseerd worden en rechtvaardiger gemaakt worden. Ook zal de fiscale hervorming in 2017 ingevoerd worden. Heel wat werk op de plank dus voor Brussel Fiscaliteit.

Het Gewest wil nieuwe inwoners

Bij de hertekening van de fiscaliteit zal er naar gestreefd worden om nieuwe inwoners aan te moedigen in het Brussels Gewest te komen wonen en naar dan ook hun belastingen te betalen. De regering zal daarom sterkere ondersteuning bieden om de toegang tot eigendom te bevorderen. De bestaande fiscale stimuli zullen op zijn minst behouden blijven, en in de mate van het mogelijke versoepeld en zelfs uitgebreid worden.

logo surf naar

SURF NAAR: www.fiscaliteit.brussels

naar begin

horizontal rule - iris

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

Behoeder van de gewestelijke financiën

Brussel Financiën en Begroting (BFB) neemt alle opdrachten inzake begroting, boekhouding en financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn rekening, met inachtneming van de wetgeving en de begrotingsprincipes. Daarnaast zorgt BFB via controles voor een goed beheer van het overheidsgeld.

Daartoe vervult het bestuur volgende opdrachten:

 • de minister van Financiën en Begroting en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijstaan voor het bepalen, uitwerken en uitvoeren van de beleidskeuzes op financieel en begrotingsvlak;
 • de begroting van de gewestelijke entiteit beheren en controleren (opstellen, uitvoeren en opvolgen);
 • de boekhouding beheren en de rekeningen van de gewestelijke entiteit consolideren;
 • de gewestelijke thesaurie beheren;
 • de gewestelijke overheidsschuld beheren (de rechtstreekse schuld en de gewaarborgde schuld);
 • de thesaurieën van de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) centraliseren;
 • de financiële geschillen beheren en meewerken aan het opstellen en aanpassen van wet- en regelgevende teksten;
 • de begrotings-, boekhoudkundige en financiële controle verrichten, alsook de controle van het goede financiële beheer;
 • expertise inzake begroting, boekhouding, financiën en controle ter beschikking stellen van de partners en de interne en externe klanten.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2014

VIM-module van SAP

De directie Boekhouding heeft met de hulp van het SAP-team en de directie IT-Coördinatie de VIM-module van SAP geïmplementeerd. Dankzij deze module, gekoppeld aan het inscannen van de facturen, is het mogelijk de validatieworkflow in SAP te beheren en de interne controle te verbeteren. (Lees hierover de kadertekst).

Een specifieke calculator ten dienste van de gewestelijke financiën

Het Agentschap van de Schuld heeft een tool ontwikkeld waarmee macrobudgettaire simulaties op vijf jaar verricht kunnen worden. Het betreft een BFW-calculator (bijzondere financieringswet), bestemd voor het kabinet van de minister van Financiën en Begroting, de dienst Begroting en de Middle Office van het Agentschap van de Schuld, en is bedoeld om de BFW-ontvangsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) te berekenen.
In september 2014 was het dankzij deze dynamische simulator mogelijk om alle, van de federale overheid afkomstige, cijfers te “controleren”, de gevolgen van gegevens uit verschillende bronnen voor de dotaties na te gaan en op verzoek updates te verrichten, in slechts enkele minuten.

Consolidatie van de rekeningen: een stap voorwaarts vanuit het oogpunt van de financiële transparantie

Conform de wettelijke verplichting die is vervat in artikel 56 van de organieke ordonnantie van 23.02.2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werk gemaakt van de consolidatie van de rekeningen (afgesloten op 31 december 2013) van 17 entiteiten (16 ABI’s en de directie Boekhouding van de GOB). De consolidatieverrichting had betrekking op de algemene boekhouding (balans, resultatenrekening, bijlage) en de begrotingsboekhouding (samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, uitvoeringsrekening van de begroting met bijlage).
Deze boekhoudkundige aanpak heeft het meer bepaald mogelijk gemaakt een globaal beeld te krijgen van het gewestelijke vermogen, rekening houdend met de financiële en budgettaire resultaten. De consolidatie zorgde ook voor meer financiële transparantie en meer vertrouwen bij derden. De geconsolideerde rekening kon tijdig bezorgd worden aan het ratingagentschap Standard & Poor’s, dat in september langskwam.

getuigenis Marie-Anne“Zorgen voor tijdwinst en meer efficiëntie bij onze boekhoudkundige diensten”

 

“Bij ons bestuur konden we dankzij de implementering van de VIM-module van SAP onze oude en voorbijgestreefde procedures voor de scanning en de validatieworkflow vervangen. De automatische controles waarin de nieuwe module voorziet, zorgen voor tijdwinst en meer efficiëntie bij onze boekhoudkundige diensten. Zo worden de foutmarges kleiner en verbetert de kwaliteit van de databanken. Een bijkomend voordeel betreft het feit dat de technische diensten die de facturen goedkeuren nu ook rechtstreeks in SAP kunnen werken, wat de vroegere omslachtige procedures overbodig maakt. De technische diensten zijn nu in sterkere mate betrokken, op een manier die voor hen interessanter is. Ondanks een aantal kinderziektes raakte het personeel snel overtuigd van het nut van deze nieuwe tool.”

Marie-Anne, 39 jaar
Lokale IT-coördinatrice bij Brussel Financiën en Begroting, belast met de implementering van de VIM-module van SAP

“Didactisch te werk gaan om ontsporingen te vermijden, want de machine is niet onfeilbaar.”

“De implementering van de VIM-module van SAP werd erg op prijs gesteld door al onze medewerkers. Zij zijn verlost van de tijdrovende manuele gegevensinvoer en kunnen zich nu toeleggen op de kwaliteitscontrole van de gegevens. Tijdens de uitvoeringsfase van het project hebben de betrokken personeelsleden blijk gegeven van veel goede wil. Nu we een meer operationeel stadium bereikt hebben, moeten we didactisch te werk gaan om ontsporingen te vermijden. Omdat de medewerkers de indruk hebben dat de software foutloos tekens herkent en gegevens invoert, is het mogelijk dat ze de kwaliteitscontroles overbodig vinden. Wij moeten hen er bewust van maken dat kwaliteitscontrole een absolute noodzaak is, want de machine is niet onfeilbaar.”

Josiane, 43 jaar
Verantwoordelijke van de dienst Boekhouding van Brussel Financiën en Begroting

Welcome Pack: een praktische gids voor de ABI’s

Brochure BFBOm de ABI’s die toetreden tot of reeds deel uitmaken van de gewestelijke entiteit te begeleiden en wegwijs te maken, heeft BFB een praktische gids opgesteld die bedoeld is om de talrijke wetteksten begrijpelijker te maken. Deze gids (beschikbaar in digitaal formaat en op papier) kwam tot stand met de medewerking van alle directies en cellen van BFB en berust op een bijzonder interessante benadering. Veeleer dan de wetteksten integraal over te nemen, belicht de gids de grote principes en de elementen waarmee de personeelsleden en diensten rekening moeten houden. Om het lezen nog verder te vergemakkelijken, werden de regelgevende teksten opgenomen in de vorm van FAQ’s met bondige antwoorden.
De gids werd opgesteld van oktober tot december 2014 en werd op het einde van het jaar elektronisch bezorgd aan alle ABI’s (via een e-mailing). De gedrukte versie werd voorgesteld op 20 januari 2015 en verspreid in februari 2015.

 

 

Wist u dat?

In 2014 heeft het ratingagentschap Standard & Poor’s (S&P) het financieel beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als “zeer goed” beoordeeld, wat leidde tot een bevestiging van de AA-rating “met stabiele vooruitzichten”. Volgens S&P kreeg het Gewest de beoordeling “zeer sterk financieel beheer” op basis van verschillende uitmuntendheidscriteria: een efficiënt beleid, zeer goede managementkwaliteiten, een betrouwbare budgettering, een voorzichtig en geavanceerd schuldbeheer en een efficiënt en geoptimaliseerd liquiditeitsmanagement, gekoppeld aan een nauwgezette monitoring van de met het Gewest verbonden instellingen.

KERNCIJFERS

 • De totale begrotingsuitgaven (zonder het Fonds voor het beheer van de gewestschuld) bedroegen 4.251,8 miljoen euro wat de vastleggingen betreft en 3.623,1 miljoen euro wat de vereffeningen betreft.

 • Als gevolg van de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming, hebben 73,7% van de bijkomende kredieten opgenomen in de begroting 2015 betrekking op nieuwe uitgaven die ten laste van het Gewest vallen.

Infografiek BFB

Focus

VIM: een betrouwbare en efficiënte module voor de boekhoudkundige verrichtingen

De VIM-module (Vendor Invoice Management) van SAP werd in 2014 ingevoerd en kan rekenen op unanieme goedkeuring bij de boekhoudingsmedewerkers en de technische diensten van BFB. Het is een betrouwbare en efficiënte toepassing, die de boekhoudkundige verrichtingen veilig laat verlopen, de validatieworkflows optimaliseert en de betrokkenheid van de medewerkers vergroot.

Infografiek VIM - Brussel Financiën en Begroting

Versterkte controles

Via de VIM-module worden facturen voortaan ingescand met tekenherkenning en rechtstreeks behandeld door de boekhoudingsmedewerkers. VIM maakt een betere interne controle mogelijk voor elke verrichting, door aandachtspunten en anomalieën i.v.m. de facturen te melden: eventuele dubbels, factuur met geschilstatus, leveranciersgegevens die afwijken van de basisgegevens in SAP, enz.

Interne validering

Eenmaal gecontroleerd, komt de factuur bij de valideerder terecht. Die kan dan in het SAP-document rechtstreeks de velden invullen waarvoor hij/zij bevoegd is. De boekhoudkundige documenten kunnen zo rekenen op een betere interne controle in alle fasen van de valideringsworkflow.

Steeds performanter

In de toekomst zullen leveranciers die dat wensen hun facturen in PDF-formaat kunnen verzenden, zodat ze automatisch ingebracht kunnen worden in het systeem voor tekenherkenning. De interne workflows voor validering en vereffening van facturen zullen gedigitaliseerd worden, en besturen die dat wensen, zullen gebruik kunnen maken van een goedkeuringsworkflow. Wanneer de interface tussen VIM en Mercurius geïmplementeerd zal zijn, zal de boekhouding facturen in digitaal formaat kunnen ontvangen.

Beheerscontrole

In 2014 werd het besluit betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole goedgekeurd door de Regering en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is een zeer belangrijke realisatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het besluit creëert immers de juridische basis voor de beheerscontrole ter uitvoering van artikel 78 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC).
De beheerscontrole beoogt de systematische opvolging van de strategische en operationele doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van boordtabellen en de analytische boekhouding. Dit laat toe de realisaties te toetsen aan de vooraf bepaalde doelstellingen om eventueel tijdig de nodige remediërende maatregelen te kunnen treffen om op het goede spoor te blijven.
De Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole van Brussel Financiën en Begroting (BFB) speelde in deze totstandkoming een belangrijke rol. Hij werkte de tekst van het (voor)ontwerpbesluit uit ter ondersteuning van en in overleg met de minister van Begroting. Hij organiseerde het overleg dienaangaande met de besturen van de GOB en de gewestelijke instellingen.
De dienst stelde ook een handleiding op voor de actoren belast met de opmaak van de oriënteringsnota’s die veralgemeend ingevoerd worden door het besluit en dit om ervoor te zorgen dat de opmaak op een geu?niformeerde wijze zou gebeuren. Deze nota’s werden samen met de begroting 2015 ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Binnen de Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole werd een aparte cel “Beheerscontrole” opgericht om de onafhankelijkheid van de beheerscontrole te verzekeren. Voor deze cel werd begin december 2014 een eerste medewerker aangeworven. De cel is een overkoepelend orgaan voor de gewestelijke entiteit en zorgt voor de rapportering. Ze is verbonden met de besturen van de GOB en de gewestelijke instellingen via een nieuw opgericht netwerk van beheerscontrolecorrespondenten.
In 2014 werd op het niveau van BFB een oriënteringsnota opgesteld in overleg met de minister van Financiën en Begroting via de nieuw opgerichte beleidsraad. Alle administratieve eenheden van BFB hebben hiertoe hun steentje bijgedragen.
Ten slotte werkte de cel Beheerscontrole van BFB in 2014 mee aan de projecten “Boordtabellen” en “POP” van de cel Kwaliteit van Brussel Gewestelijke Coördinatie. Zo werd door de beide cellen gezamenlijk een voorstel van nota i.v.m. de operationele jaarplannen (de “POP’s”) voor de directieraad van december 2014 voorbereid. De nota werd goedgekeurd. (Zie in dit verband ook.)

Infografiek - Centrale cel Beheerscontrole - Brussel Financiën en Begroting

“Er is wederzijds respect, want de aangewezen controleur wordt altijd op een positieve en vriendelijke wijze ontvangen.”

“Ik help de ABI’s vertrouwd te maken met de realiteit van de gewestelijke entiteit. Zoals alle controleurs verricht ik mijn werk ter plaatse, m.a.w. bij de instellingen zelf. Fysiek ben ik in hun lokalen ondergebracht en werk ik in de kantoren van hun personeel. Ik moet dan ook hun organisatieregels in acht nemen en rekening houden met hun procedures, tenzij die strijdig zouden zijn met onze wettelijke controle. Voor sommige instellingen, bijvoorbeeld vzw’s, zijn de controleurs het belangrijkste permanente contact met de Administratie “met hoofdletter A”. Er is evenwel wederzijds respect, want de aangewezen controleur wordt altijd op positieve en vriendelijke wijze ontvangen. De instellingen zijn zich ervan bewust dat ze op de controleurs kunnen rekenen voor hulp bij het oplossen van elk probleem dat ze ondervinden bij hun integratie in de Entiteit.”

Godelieve, 59 jaar
Verantwoordelijke binnen Brussel Financiën en Begroting voor de controle van de vastleggingen en vereffeningen bij de GOB en bij bepaalde ABI’s

Close-up van de handen van zakenvrouw

Vooruitzichten 2015

 • Ontwikkeling van e-facturatie
 • Optimalisatie van betalingsuitvoeringen en integratie met de bestaande thesaurieplanningen en -vooruitzichten van het systeem SAP-BPC, met het oog op een zo groot mogelijke administratieve vereenvoudiging
 • Versterken van de risicobeheersing en het goede financiële beheer
 • Lancering van een nieuwe website over financiën en begroting in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
 • Ontwikkeling van een dynamische monitoring van de schulden met waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het Agentschap van de Schuld
 • Evaluatie van de OOBBC en de uitvoeringsbesluiten
 • Uitvoering van het actieplan betreffende de beheersing van de processen voor het beheer van de financiële geschillendossiers en de liggende gelden bij de GOB

logo surf naar

SURF NAAR: www.financien-begroting.brussels

naar begin

horizontal rule - iris

BRUSSEL MOBILITEIT

 

Ten dienste van de stadsmobiliteitfoto fietser

Brussel Mobiliteit (BM) is verantwoordelijk voor de uitrusting, de infrastructuur en de verplaatsingen op alle gewestwegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De belangrijkste uitdaging van Brussel Mobiliteit is economische ontwikkeling te verzoenen met een betere levenskwaliteit voor de inwoners en respect voor het milieu. Om deze uitdaging aan te gaan, bepaalt Brussel Mobiliteit haar acties rond drie hoofdopdrachten:

 • de bereikbaarheid en mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest optimaliseren;
 • de vraag naar mobiliteit duurzaam beheren;
 • bijdragen aan de herwaardering van de openbare ruimte door de veiligheid ervan te verbeteren.

Deze ambitie vertaalt zich concreet in verschillende soorten dienstverlening aan de burgers:

 • onderhoud van de wegen: zout strooien tijdens de winter, beschadigde wegen asfalteren, markeringen aanbrengen, verkeerslichten beheren, tunnels en hun uitrusting vernieuwen;
 • de openbare ruimte inrichten, de bomen, verlichting en kunstwerken langs wegen en in de metro beheren;
 • duurzame verplaatsingswijzen en zachte mobiliteit (openbaar vervoer, fietsen, wandelen) promoten;
 • verkeersbeheer, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, via het mobiliteitscentrum;
 • administratief beheer en controle van de taxi’s op het gewestelijke grondgebied.

Nieuwe bevoegdheden in 2014

Ten gevolge van de zesde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe bevoegdheden:

 • Uitzonderlijk vervoer en vervoer van gevaarlijke goederen;
 • Autokeuring;
 • Binnenscheepvaart;
 • Homologatie van voertuigen;
 • Rijopleiding en rijexamen;

In de loop van 2014 richtte Brussel Mobiliteit een nieuwe directie Verkeersveiligheid op, die ermee belast is al deze materies te beheren.

getuigenis Koen en Frank“De dialoog en samenwerking met onze institutionele partners vereenvoudigen.”

“De rol van onze nieuwe cel ‘partnerschap’ is de dialoog en samenwerking met onze institutionele partners rond de verschillende mobiliteits- en inrichtingsprojecten te vereenvoudigen. In het kader van deze opdracht zullen de waarden integriteit, vertrouwen, transparantie, eerlijkheid, loyauteit en neutraliteit de voorwaarden vormen voor de opbouw van een duurzaam partnerschap. Wanneer onze dienst bij een bepaalde kwestie betrokken is, moeten we een luisterend oor bieden aan alle partijen, denksporen voorstellen om evenwichtige oplossingen te vinden en blijk geven van zoveel mogelijk objectiviteit. Onze plicht om loyaal en neutraal te zijn, weerhoudt ons er echter niet van overtuigingen te hebben en standpunten te handhaven. Laat ons de Vrijheidslaan als voorbeeld nemen. In het begin voorzag het project in het versmallen van de stoepen om een busstrook in te richten. Dit werd echter slecht onthaald door de buurtbewoners en de plaatselijke overheid. Na overleg kon het project gewijzigd worden: met slimme markeringen kon het verkeer in deze zone 30 teruggebracht worden naar &eactue;én enkele rijstrook en tegelijk konden de bestaande trottoirbanden behouden blijven en de busstrook ingericht worden. Dit is een uitstekend compromis waarin alle verplaatsingswijzen hun plaats krijgen.”

Koen, 41 jaar, en Frank, 52 jaar
Cel partnerschap – Algemene directie van Brussel Mobiliteit.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2014

MOBILITEITSSTRATEGIE EN -BEHEER
Mensen bewustmaken voor duurzame verplaatsingswijzen

In 2014 ging BM van start met bewustmakingscampagnes en -acties om duurzame mobiliteit te promoten in scholen en ondernemingen en bij het grote publiek: Autoloze zondag, Actie boekentas … In dezelfde geest was de ontwikkeling van het ontmoetingsplatform voor Brusselse fietsers ‘biker2biker‘ een daverend succes. Via dit platform kunnen beginnende fietsers ervaren coaches zoeken die bereid zijn hen te vergezellen bij hun eerste ritten in de stad.

Strategisch plan voor het goederenvervoer

In 2014 werkte Brussel Mobiliteit een strategisch plan uit om het goederenvervoer in de hoofdstad te optimaliseren. Deze nieuwe bepalingen, die ontwikkeld werden in overleg met verschillende spelers inzake stedelijke mobiliteit, beogen het volgende:

 • de bevoorrading van de stad garanderen;
 • de hinder (milieuverontreiniging, verkeersopstopping enz.) beperken;
 • de ontwikkeling van logistieke activiteiten in het Gewest integreren.

In dit plan houdt men in de eerste plaats rekening met de ambitie voor duurzame ontwikkeling van het Gewest (zie ook).

Verkeersfiscaliteit: we boeken vooruitgang!

In 2011 hebben Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië een politiek akkoord gesloten over de hervorming van de verkeersfiscaliteit (project Viapass). Dit akkoord voorziet in de invoering van een intelligente kilometerheffing voor vrachtwagens, een elektronisch wegenvignet voor lichte voertuigen en een gecoördineerde hervorming van de verkeersbelastingen, die vooral op basis van de milieukenmerken van het voertuig berekend zullen worden.
(Zie in dit verband ook de informatie)

In 2014 hebben de drie gewesten zich met het consortium Sky-ways geëngageerd voor de implementatie van de intelligente kilometerheffing voor vrachtwagens (gepland in 2016). Brussel Mobiliteit is ook blijven voortwerken aan de sociaaleconomische aspecten van een heffing voor lichte voertuigen in het Brussels Gewest.

Tunnels onder toezicht

Het mobiliteitscentrum beheert de verkeersstromen in realtime (7 dagen op 7 en 24 uur op 24). Het houdt toezicht op het wegen- en tunnelnet met 400 camera’s en verscheidene detectiesystemen (brand, milieuverontreiniging, tellingen).
In 2014 werd het mobiliteitscentrum uitgerust met een systeem voor automatische detectie van incidenten voor de Belliard— en Jubelparktunnel. Op dit moment wordt het ook geïnstalleerd in andere tunnels (Kruidtuintunnel, Rogiertunnel…). De dienst heeft ook zijn verkeersinformatie, bestemd voor de media en burgers, uitgebreid met een Twitter-account (Mobiris NL en Mobiris FR), waar men alle verkeershinder tijdens de spitsuren meldt.

VERNIEUWDE WEGEN EN OPENBARE RUIMTEN VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS
Applicatie Fix My Street: nu nog meer functionaliteiten

Ter herinnering: Fix My Street is een mobiele applicatie die de overheid op de hoogte brengt van defecten in de openbare ruimte, die de communicatie tussen de verschillende partners vereenvoudigt en die de behandeling van de incidenten versnelt.

In 2014 kende de applicatie nieuwe ontwikkelingen:

 • alle Brusselse gemeenten en 25 professionele partners (Telenet, Sibelga, Belgacom, Vivaqua, MIVB, Brussel Mobiliteit…) werken er voortaan
  aan mee.
 • burgers hebben voortaan de mogelijkheid de overheid op de hoogte te brengen van problemen met de openbare verlichting en signalisatie.

Verkeerstest op de Generaal Jacqueslaan

Tussen het voor- en najaar van 2014 organiseerde Brussel Mobiliteit een verkeerstest in het kader van het herinrichtingsproject van de Generaal Jacqueslaan.
Deze test in het echt organiseren heeft het mogelijk gemaakt de verwachte voordelen van deze herinrichting te controleren en te meten. Dit vereiste veel overleg, enkele voorbereidende werkzaamheden en de wijziging van de rijrichting op bepaalde plaatsen.
Op termijn beoogt het herinrichtingsproject de Generaal Jacqueslaan de allure van een aangenamere stadsboulevard te geven, waar plaats is voor elk soort weggebruiker. Het maakt het ook mogelijk het tramverkeer te verbeteren, met name ter hoogte van het moeilijke kruispunt met de Buyllaan.

Het Reyersviaduct wordt gesloopt

De in het voorjaar van 2014 begonnen Reyersviaductrenovatiewerken aan het Reyersviaduct werden begin augustus 2014 stopgezet. De oorzaak: de slechte staat van het viaduct, die veel hogere renovatiekosten met zich mee zou brengen dan oorspronkelijk geraamd. Op termijn wordt het Reyersviaduct gesloopt en vervangen door een aangenamere stadsboulevard die opengesteld wordt voor voetgangers en fietsers. Dé gelegenheid voor Brussel Mobiliteit om de hele openbare ruimte in die zone te herzien.

Voorrang voor fietsers

In 2014 maakten talrijke inrichtingen het mogelijk het Brusselse fietsnet te verbeteren (304 km infrastructuur erbij). In deze context werd de eerste fietsstraat van Brussel (in de Louizawijk) positief beoordeeld door de gebruikers en het BIVV. Een honderdtal nieuwe borden B22-B23 laat fietsers voortaan toe in bepaalde situaties door rood te rijden, wat hun gemiddelde reistijd tot 20% korter kan maken!

EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOERSNET
Vernieuwing van de elektrische en elektromechanische uitrusting

Aan de vooravond van zijn veertigste verjaardag onderging het Brusselse metro- en premetronet een echte verjongingskuur. Om de betrouwbaarheid van de dienst te waarborgen, werd een groot deel van de elektrische en elektromechanische uitrusting (elektrische onderstations, roltrappen, verlichting, branddetectie enz.) in 2014 vervangen of verbeterd.

Krachtiger en zuiniger verlichting

De vervanging van de verlichting in de stations maakt het mogelijk het elektriciteitsverbruik te halveren dankzij LED-technologie. In 2014 werd al iets meer dan 60% van de stations uitgerust met dit systeem en het installatietempo wordt voortgezet met drie nieuwe stations per jaar.

Metro: meer PBM-vriendelijke stations

In 2014 verbeterden inrichtingswerken de toegankelijkheid van 9 metrostations voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s). Zo werd in Anderlecht het metrostation Aumale uitgerust met twee nieuwe liften en nieuwe openbare verlichting. In de onmiddellijke omgeving werd ook de Vander Bruggensquare heraangelegd voor voetgangers. Deze inrichtingen brengen het aantal toegankelijke stations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op veertig.

Metro: modernisering en aanleg van lijnen

Brussel Mobiliteit volgde ook de evolutie op van grote programma’s zoals PULSAR (automatisering van metrolijn 1 en 5) en het ontwerp van de nieuwe metrolijn Bordet-Albert, waarvan de regering het tracé goedkeurde in 2014.

KERNCIJFERS

 • 546 kruispunten met verkeerslichten

 • 43 (verkeers- en voetgangers) tunnels, goed voor een totale lengte van 11,8 km

 • 94 bruggen, viaducten en wandel- of fietsbruggen

 • 51,2 km metro- en premetronet

 • 69 metro- en premetrostations

 • 27.000 bomen langs wegen en meer dan 800.000 vierkante meter grasperken

 • 1.300 taxi’s

 • 100 kunstwerken en fonteinen
 • 304 km fietspaden

Focus

OSIRIS: de coördinatie van wegenwerken optimaliseren

Brussel Mobiliteit heeft zich al enkele jaren toegelegd op de ontwikkeling van het informaticaplatform ‘OSIRIS’, in nauwe samenwerking met verschillende diensten van de GOB, de nutsbedrijven, de gemeenten, de politiezones en het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest). Doelstelling: de coördinatie van werkzaamheden op de openbare weg optimaliseren.
OSIRIS, dat operationeel is sinds 7 april 2014, wordt voortaan beheerd door de directie Coördinatie van de Werven van Brussel Mobiliteit. In de praktijk koppelt dit platform een database met daarin alle op de weg uitgevoerde werken aan alle toepassingen die het mogelijk maken de bouwplaatsen te omschrijven, de verschillende interventies te coördineren, de toelatingen voor de uitvoering te verkrijgen en toezicht te houden op het goede verloop ervan.
Sinds de oprichting van OSIRIS onderzocht de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen de op gewestwegen uitgevoerde werken, maar ook die op gemeentelijke wegen. Deze uitbreiding heeft het aantal te behandelen dossiers aanzienlijk doen toenemen (meer dan 50.000 bouwplaatsen per jaar).

LaMiLo: een proefproject voor een stedelijk distributiecentrum voor goederen

LaMiloIn september 2014 ging een proefproject voor een stedelijk distributiecentrum (SDC) van start, waartoe Brussel Mobiliteit het initiatief nam in het kader van het Europese LaMiLo-project (waarbij LaMiLo staat voor Last Mile Logistics). Doel is te komen tot een doeltreffendere logistiek in de stad door beter rekening te houden met de ‘laatste kilometer’. Naar aanleiding van de door Brussel Mobiliteit gelanceerde oproep tot geïnteresseerden, nam het bedrijf City Depot de uitbating van het SDC — gevestigd in het TIR-centrum – voor zijn rekening. De Haven van Brussel is een partner bij het project.
Praktisch gezien kunnen, dankzij het stedelijk distributiecentrum, vervoerders die van buiten Brussel komen hun goederen lossen in een logistieke ruimte aan de rand van de Vijfhoek. Vervolgens worden alle goederen gegroepeerd op basis van hun bestemming en geladen in ecologische voertuigen, waarvoor een bestelroute is uitgedacht om de afgelegde afstand te beperken. Door goederen te groeperen en minder verontreinigende voertuigen te gebruiken die rijden op een alternatieve brandstof (elektriciteit, CNG enz.) kunnen de milieuverontreiniging en verkeersopstoppingen in het centrum verminderen.
Begin 2015 leverde City Depot al aan meer dan 1.100 Brusselse bedrijven en handelaars. De voornaamste sectoren waaraan City Depot levert, zijn de klein- en groothandel, hotels, bedrijven en ziekenhuizen.

getuigenis Marianne“De doeltreffendste oplossingen inzake stedelijke mobiliteit zoeken voor de laatste kilometer van de goederendistributie.”

“Net zoals in vele andere Europese grootsteden neemt het goederenvervoer in Brussel toe. Men kan dit fenomeen verklaren door de bevolkingsgroei, maar ook door de nieuwe logistieke systemen die een hogere leveringsfrequentie bevorderen. Dit betreft met name voorraadbeheer met korte leveringstermijnen en de ontwikkeling van e-commerce.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert al jaren een beleid dat inwoners en pendelaars ertoe aanzet de personenwagen op te geven voor het openbaar vervoer, fietsen of stappen. Het goederenvervoer, dat essentieel is voor het stadsleven, neemt zo snel toe dat de inspanningen van burgers om zich duurzaam te verplaatsen in het gedrang dreigen te komen door het toenemende aantal bestelwagens en vrachtwagens.
Het LaMiLo-project (waarbij LaMiLo staat voor Last Mile Logistics) is een Europees project dat een precieze doelstelling nastreeft: de meest doeltreffende oplossingen inzake stadsmobiliteit vinden voor de laatste kilometer van de goederendistributie. De oplossing die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had gekozen, bestond erin een half jaar lang een stedelijk distributiecentrum (zie kader) uit te testen. Na een oproep tot geïnteresseerden hebben wij gekozen voor City Depot, een dienstverlener die al in Hasselt actief was.
In die Limburgse stad leidde de invoering van een stedelijk distributiecentrum tot een daling van het goederenvervoer in de stad met 15%. Voor Brussel rekenen wij op dezelfde cijfers of zelfs een grotere verlaging, aangezien het stedelijk verkeer nog problematischer is dan in Hasselt en vervoerders hier vragende partij zijn voor oplossingen om aan doeltreffendheid te winnen.
Het proefproject liep af op 15 maart 2015. Tijdens deze testperiode droegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en EFRO financieel bij tot de ontwikkeling ervan. Sindsdien wordt het stedelijk distributiecentrum autonoom beheerd door City Depot.”

Marianne, 46 jaar
Directie Beleid van Brussel Mobiliteit, verantwoordelijke voor de Gewestelijke mobiliteitscommissie en de cel Goederenvervoer

Vooruitzichten 2015

 • Ontwikkeling van het programma ‘Smart Mobility’ om het gebruik van alternatieve vervoerwijzen te promoten via een betere integratie van het openbaar vervoeraanbod. Deze aanpak beoogt de invoering van oplossingen die intermodaliteit en interoperabiliteit tussen de informaticasystemen van de verschillende actoren inzake Brusselse mobiliteit (MIVB, NMBS, Villo!, Cambio, Zen Car, taxi… ) bevorderen.
 • Investering van meer dan 200 miljoen euro in de inrichting van de openbare ruimte, het onderhoud van de tunnels en wegen en de infrastructuur van het openbaar vervoer.
 • Versterking van het AVANTI-programma, dat tot doel heeft de bedieningssnelheid van het openbaar vervoer te verhogen met verschillende maatregelen: voorrang aan kruispunten met verkeerslichten, de inrichting van eigen beddingen, rationalisering van haltes enz.
 • Aanduiding van het bureau verantwoordelijk voor de grondige renovatie van de Leopold II-tunnel via een publiek-private samenwerking (PPS). Deze omvangrijke bouwplaats zou moeten starten in 2016.
 • Start van de werken voor de aanleg van de nieuwe tramlijn 9, die Simonis zal verbinden met het noordwesten van het Gewest. Deze werkzaamheden zullen in 2015 beginnen aan het uiteinde van de lijn, aan de Tentoonstellingslaan. De nieuwe lijn moet volledig operationeel zijn in 2020. Het project omvat de integratie van een eigen bedding, de verhoging van de veiligheid aan de verschillende kruispunten en de verbetering van de voetgangers- en fietstrajecten.
 • Opstelling van een nieuw gewestelijk mobiliteitsplan tegen 2016.

Wist u dat?

Zout strooien tijdens de winter: 85 ton zout in één enkele nacht

WinterdienstDe Regie der Wegen van Brussel Mobiliteit bestudeert de weersvoorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) om haar interventieplan op te stellen. Bij winterse weersomstandigheden wordt de dienst gemobiliseerd en strooit men preventief, hoofdzakelijk ‘s nachts.
Een volledige strooibeurt impliceert dat men 850 kilometer (17 circuits) weg aflegt; dit vereist 85 ton zout. Tijdens bijzonder strenge winters kan er in totaal meer dan 5.000 ton zout op de weg belanden.
Buiten de winterperiode voert de Regie der Wegen talrijke herstellingswerken aan de weg uit (1.637 interventies in 2014): voetpaden en fietspaden herstellen, obstakels afkomstig van werken opruimen, verkeersborden herstellen, parkeerplaatsen markeren voor PBM’s of leveringszones …

logo surf naar

SURF NAAR: www.mobiliteit.brussels

naar begin

horizontal rule - iris

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren

Als schakel tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de verschillende plaatselijke besturen is Brussel Plaatselijke Besturen verantwoordelijk voor het organiseren, adviseren, controleren en financieren van de plaatselijke besturen in een relatie van wederzijds vertrouwen.
In dat opzicht waakt BPB over belangrijke waarden zoals gelijke behandeling, het naleven van de regelgeving en de transparantie van de ondernomen acties. Met de steun van de algemene directie streven de verschillende directies van BPB twee hoofddoelen na: toezicht uitoefenen op de plaatselijke besturen en ondersteuning bieden aan de gemeenten.

Hun bevoegdheidsdomein omvat acht hoofdopdrachten:

 • nagaan of de beslissingen van de Brusselse plaatselijke besturen wettelijk zijn en beantwoorden aan het algemene belang;
 • de juridische organisatie van de plaatselijke besturen en van de interne aangelegenheden;
 • het financieren van de plaatselijke besturen;
 • de plaatselijke besturen, de Regering of andere gesprekspartners adviseren door de verwerking en de verspreiding van expertise;
 • de uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidslijnen in de gemeenten stimuleren;
 • uitvoeringsmaatregelen voor interne aangelegenheden nemen;
 • de gemeenteraadsverkiezingen organiseren;
 • schadevergoedingen uitkeren voor schade veroorzaakt door algemene rampen.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2014

Voor een beter lokaal bestuur

Met het oog op de uitvoering van het gewestelijk regeerakkoord heeft BPB in samenwerking met het kabinet van de minister-president de teksten van een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet opgesteld. Dit ontwerp van ordonnantie dat op 21 februari 2014 door het Brussels Parlement goedgekeurd werd, streeft naar een beter lokaal bestuur. Hiertoe zal het landschap van de lokale politiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoelig gewijzigd worden via verschillende maatregelen:

 • de uitbreiding van de rechten van de gemeenteraadsleden (informeren, interpelleren);
 • nieuwe onverenigbaarheden met de mandaten van burgemeester of schepen;
 • versterkte interne en externe controle van de gemeenten;
 • versterking van de rol van gemeentesecretaris;
 • burgerparticipatie;
 • naleving van de termijnen;
 • de invoering van het sociale handvest;
 • de aanpassing van het stelsel van de lokale mandaten.Hoewel de meeste van deze bepalingen in 2014 in werking getreden zijn, zullen andere pas in 2018 van kracht worden. Voor een aantal ervan is het trouwens nog wachten op uitvoeringbesluiten.

Referentiememorandum

Om gehoor te krijgen voor hun voorstellen, hebben alle directies van BPB een memorandum naar de Brusselse Regering gestuurd toen die zich in haar vormingsfase bevond. De inhoud van dit gezamenlijk werk heeft de Regering sterk geïnspireerd bij het opstellen van haar gewestelijke beleidsverklaring, wat de relevantie van dit memorandum aantoont. De voorstellen die in dit memorandum uitgewerkt zijn, zullen de komende jaren uitgevoerd worden.

Twee nieuwe bevoegdheden

In het kader van de zesde staatshervorming heeft de directie Investeringen (ex-Gesubsidieerde Werken) twee nieuwe bevoegdheden gekregen: de schadeloosstelling van schade veroorzaakt door algemene rampen (in het verleden een federale bevoegdheid) en de subsidieaanvragen voor gemeentelijke sportinfrastructuur.
De directie Investeringen, die sinds 1 juli 2014 juridisch bevoegd is voor algemene rampen, werd op 1 januari 2015 versterkt met drie personeelsleden van de federale overheid en oefent sindsdien deze bevoegdheid ook effectief uit. Ook op 1 januari 2015 werd de directie uitgebreid met een personeelslid dat overkwam van de Franse Gemeenschapscommissie.

Colloquium Gendermainstraiming

Colloquium “Gendermainstreaming”

Sinds enkele jaren werkt de cel Coördinatie van de gelijke kansen in de plaatselijke besturen samen met zes vrijwillige gemeenten en tal van partners die werken rond de problematiek van de gendergelijkheid (gendermainstreaming). Het doel van deze samenwerking is de integratie van de genderdimensie in de plaatselijke preventie- en buurtplannen bevorderen. In het raam van dit proefproject heeft BPB op 19 februari 2014 een colloquium georganiseerd in de Curo Hall in Anderlecht. In het verlengde van dit evenement werden de akten van het colloquium opgesteld en verspreid. In 2015 zal BPB een nieuw proefproject rond gendermainstreaming opstarten, dat toegespitst is op de genderdimensie in de begroting (genderbudgeting). In het najaar 2015 zal een colloquium rond dit thema georganiseerd worden.

getuigenis Charles“Onafgebroken communiceren om de transparantie en de informatieoverdracht te bevorderen.”

“Ik ben het eerste aanspreekpunt van de gemeentelijke instanties die gewestelijke subsidies aanvragen. Ik treed ook op als tussenpersoon tussen het kabinet en de plaatselijke besturen. In mijn dagelijkse werkzaamheden dien ik dan ook op meerdere niveaus blijk te geven van uitmuntendheid. Dit is in de eerste plaats van belang op intern niveau, in de relatie die ik onderhoud met mijn hiërarchie en mijn collega’s. Ik moet onafgebroken communiceren om de transparantie en de informatieoverdracht te bevorderen. Ik vertaal deze uitmuntendheid ook naar de buitenwereld. In mijn contacten met de gemeentelijke instanties doe ik steeds mijn uiterste best om blijk te geven van empathie zodat ik hun verzoeken beter begrijp. Alleen zo kunnen onze diensten volkomen doeltreffend zijn. In die geest gaan we bedachtzaam te werk om de aanvrager bevredigende oplossingen te kunnen voorstellen en tegelijk het bestaande juridische kader strikt na te leven. Uitmuntendheid, dat is zichzelf altijd overtreffen opdat de lokale partner de best mogelijke dienstverlening zou krijgen.”

Charles, 29 jaar
Dossierbeheerder. Directie Investeringen van Brussel Plaatselijke Besturen.

KERNCIJFERS

 • In 2014 ontving Brussel Plaatselijke Besturen voor het eerst meer dan 25.000 dossiers van de lokale overheden.

 • Er werd in 2014 meer dan 550 miljoen euro aan financiële ondersteunings- en begeleidingsmiddelen aan de plaatselijke besturen toegekend.

Focus

Een portaalsite voor de gemeenten en de burgers

In 2013 heeft Brussel Plaatselijke Besturen op vraag van het kabinet van de minister-president een thematische portaalsite ontwikkeld die gewijd is aan de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf de persvoorstelling op 11 februari 2014 kon de portaalsite meteen op algemene bijval rekenen. Deze digitale tool, die tot stand kwam in samenwerking met het CIBG, een webdesignfirma, vertegenwoordigers van de vereniging van de plaatselijke besturen en meerdere directies van BPB, streeft twee complementaire doelstellingen na:

 • het administratieve leven van de gemeenten in hun relaties met BPB vereenvoudigen (e-loket, gegevens verzamelen, enz.);
 • de plaatselijke besturen en de materies die ze behandelen beter zichtbaar en begrijpelijker maken voor de burger.
 • Sinds zijn lancering werd de portaalsite sterk gepromoot bij de gemeenten en het grote publiek. In de toekomst zal hij uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten die meer gericht zijn op “e-government”.

getuigenis Grégory“Met een paar eenvoudige muisklikken kunnen de gemeenten en OCMW’s voortaan toegang krijgen tot nuttige informatie.”

“Het ontwerpen en het tot stand brengen van de portaalsite Plaatselijke Besturen was in meerdere opzichten een verrijkende ervaring. De verwezenlijking van de portaalsite heeft ons in de eerste plaats de mogelijkheid geboden te werken aan de transversaliteit binnen ons bestuur, door de wisselwerkingen tussen de verschillende directies te versterken. Het andere positieve punt van dit project is de klantgerichtheid, die doorslaggevend was bij de ontwikkeling van de portaalsite. Met deze nieuwe tool hebben de gemeenten en OCMW’s voortaan met enkele muisklikken toegang tot nuttige informatie, online formulieren, projectoproepen, … wat de transparantie en de administratieve vereenvoudiging zeker ten goede komt. In het algemeen kan ook de Brusselse burger er waardevolle informatie vinden om te kunnen deelnemen aan het lokale democratische leven.”

Grégory, 35 jaar
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gewestelijke portaalsite over de plaatselijke besturen.
Communicatieverantwoordelijke voor Brussel Plaatselijke Besturen.

Vooruitzichten voor 2015

 • Begin van de werven van de Gewestelijke Beleidsverklaring: deze verklaring voorziet in de hervorming van het toezicht en van de organieke OCMW-wet en in de vernieuwing van het juridische arsenaal van de plaatselijke besturen.
 • Begin van de werven van de Gewestelijke Beleidsverklaring: deze verklaring voorziet in de hervorming van het toezicht en van de organieke OCMW-wet en in de vernieuwing van het juridische arsenaal van de plaatselijke besturen.
 • De boekhouding van de plaatselijke besturen geleidelijk aanpassen aan de Europese normen.
 • Uitvoering van de ordonnanties van 2009 en 2014 betreffende het plaatselijke bestuur in de gemeenten.
 • De lokale fiscaliteit harmoniseren.
 • De algemene dotatie aan de gemeenten herfinancieren.

Wist u dat?

Naar een nieuwe fiscaliteit: werk aan de winkel!

Brussel Plaatselijke Besturen kent meer dan 300 miljoen euro aan algemene financieringsdotaties toe aan de gemeenten. Die dotatie vormt de derde grootste inkomstenbron voor de gemeenten, na de opcentiemen op de onroerende voorheffing (eerste bron) en verschillende federale, gemeenschaps- of gewestelijke transferts (tweede bron). De gemeentebelastingen en de opcentiemen op de personenbelasting vormen respectievelijk slechts de vijfde en zesde inkomstenbron.

logo surf naar

SURF NAAR: www.plaatselijke-besturen.brussels

naar begin

horizontal rule - irisDSC_5753

Irisfeest in de Sint-Gorikshallen

CONCLUSIE

Op naar 2015 …
Aan het einde van 2014 hebben we al nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht voor onze overheidsdienst.
Eerst en vooral op intern vlak. Na de aanzienlijke veranderingen die de voorbije jaren binnen de GOB zijn doorgevoerd waarvoor veel personeel en middelen zijn ingezet, moet er nu bijzondere aandacht uitgaan naar het welzijn van de medewerkers van de GOB.
Nieuwe werkruimten, gepaste communicatie en begeleiding bij de veranderingen moeten de door iedereen gewenste verbeteringen versterken, voor ieders welzijn.
Vervolgens zullen voor onze “klanten” of stakeholders, of het nu de burgers, de ondernemingen of de Regering zijn, al het mogelijke doen om onze beloften waar te maken en een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, maar ook om onze diensten meer bekendheid te geven.
We herinneren u ten slotte aan het volgende: respect, solidariteit, integriteit, uitmuntendheid en klantgerichtheid. Vijf waarden voor zeven besturen en meer dan 1.800 personeelsleden, die allen tot uw dienst staan!
Dank voor uw vertrouwen.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze website
www.overheidsdienst.brussels
en onze sociale mediakanalen.
Tot volgend jaar!

naar begin