Disclaimer

Geplaatst op

PRIVACY STATEMENT GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL (GOB)

De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften (zo verder de Privacywetten genoemd) zijn van groot belang voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (voormalig ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Bij het gebruik van elke elektronische correspondentie zal dan ook gewezen worden op de ‘legal corner’, waar deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) onlosmakelijk deel van uitmaakt.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Privacywetten. Zij kan (nu, of in de toekomst) jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, evenementen van de GOB, en van officiële partners van de GOB. Je gegevens kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve- of veiligheidsdoeleinden.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren

Volgende gegevens worden verwerkt: naam en voornaam van de contactpersoon, e‐mailadres, de content van het bericht, de tijdstip (datum en uur), headers van het e-mailbericht en eventuele aanwezige fysieke adressen. Door in contact te treden met de GOB verklaar je je akkoord met deze rechtmatige inzameling van gegevens.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Kabinet van de Minister-President, Hertogsstraat 7-9, 1000 Brussel) is de wettelijke verantwoordelijke van het gebruiken van de persoonsgegevens van de Gebruiker alhoewel de GOB (input feitelijke persoon/diensthoofd, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel) optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

De feitelijke verwerker van de GOB, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) (Kunstlaan 21, 1000 Brussel) biedt ook voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking

Wat zijn de rechten van de Gebruiker ?

De GOB verzamelt of verwerkt identiteitsgegevens inzake elektronische correspondentie met als prioritair doel het aanbieden van informatie, en garanderen van de informaticaveiligheid.

De Gebruiker kan zich hiertegen ten allen verzetten door contact op te nemen met de GOB op het volgende adres: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, tav. de Klachtendienst, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel. De aanvraag dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Een kopie van de aanvraag kan verstuurd worden via e‐mail, fax of andere (elektronische) communicatiemiddelen. Het origineel van de aanvraag dient steeds het aangetekend schrijven uit te maken. De GOB voldoet bijgevolg aan de voorafgaande bepaling.

De Gebruiker heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De feitelijke verwerker van de GOB, het Centrum voor Informatica verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven. De Gebruiker kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per aangetekende post naar Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) Kunstlaan 21, 1000 Brussel. Kopie per fax of e-mail zijn welkom.

De Gebruiker heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. Hij kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren per eenvoudig schrijven (details bovenaan).

Worden de gegevens van de Gebruiker buiten de EU gebruikt?

Ingevolge artikel 21 van de privacywet van 8 december 1992, mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest garandeert geen gegevensverwerking of –opslag te activeren in landen die eenzelfde waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:

  • wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen Gebruiker en GOB);
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht),
  • wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is op het publiek voor te lichten.

Neemt de GOB voorzorgen tegen identiteitsdiefstal en hacking?

Om de veiligheid van je elektronische communicatie te verzekeren, werkt de GOB samen met erkende informaticapartners (zoals het CIBG). De GOB (via haar technische partners) zal over een periode van twee jaar identiteitsgegevens bewaren in een database-omgeving. De GOB neemt alle mogelijke en relevante voorzorgen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige partij.

Vragen of klachten?

Indien u informatie wenst of klachten hebt over deze mail of over de privacy of veiligheidscontroles, dan kunt u contact opnemen met de Klachtendienst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
tav. de Klachtendienst
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 37 54
E-mail: klachten@gob.brussels