Onze voornaamste verbintenissen

Geplaatst op

Onze voornaamste verbintenissen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel engageert zich op het vlak van ecomobiliteit en gelijke kansen en diversiteit.

Ecomobility

De GOB ziet erop toe elke dag weer een beleid van duurzame ontwikkeling te volgen.

Dankzij tal van initiatieven op vlak van afvalbeheer, mobiliteit en rationeel verbruik van grondstoffen heeft Leefmilieu Brussel twee hoofdgebouwen van de organisatie met een 2de ster bekroond en het daarbij horende label ‘Ecodynamische onderneming‘ toegekend. Dit label is het resultaat van de continue inspanningen die werden geleverd op het vlak van leefmilieu.

Deze inspanningen nemen de vorm aan van milieutips die regelmatig intern verspreid worden, een bedrijfsvervoerplan en acties die het milieuteam regelmatig organiseert voor de medewerkers.

Gelijke Kansen en Diversiteit

Diversiteit zijn de – zichtbare of minder zichtbare – verschillen tussen individuen in termen van geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, studieniveau, socioprofessionele categorie, enz.

Net zoals onze samenleving in haar geheel is het personeelsbestand van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel erg divers. Die diversiteit optimaal aanboren leidt tot een meerwaarde, zowel binnen als buiten de GOB. Om het potentieel van de diversiteit tot uiting te laten komen en te ontwikkelen in de werkomgeving moeten we zorgen voor gelijke kansen.

Welke acties worden bij de GOB ondernomen?

Het diversiteitsbeleid van de GOB wordt ontwikkeld vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet de GOB ertoe aan zich te engageren voor de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. Met een personeelsstructuur die lijkt op de bevolkingssamenstelling wil de GOB zijn omgeving weerspiegelen.

Om daarin te slagen zet de GOB acties op touw om de naleving van het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie te bevorderen, onder meer via zijn directie equal.brussels:

  • De GOB moedigt vrouwen aan zich kandidaat te stellen voor managementselecties.
  • De GOB engageert zich voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (raadpleeg de brochure “GOB, V/M op voet van gelijkheid!”).
  • Via het CEASE-programma gaat de GOB de strijd aan met de gevolgen van familiaal geweld op de werkvloer.
  • De GOB rekruteert en integreert personen met een handicap.
  • Specifieke aanpassingen van de werkpost.
  • De GOB leidt laaggeschoolde jongeren op en werft ze aan in samenwerking met Actiris.
  • De GOB wil de Brusselse bevolking weerspiegelen in de samenstelling van zijn personeel. Interne anonieme enquêtes helpen de GOB zijn doelstellingen in die zin bij te stellen.
  • Het personeel dat in contact komt met de externe klanten krijgt een praktische opleiding om hen tools aan te reiken waardoor ze de diversiteit van de klanten beter kunnen vatten.
  • Voor managers, preventieadviseurs en sociale actoren worden opleidingen georganiseerd rond de thema’s diversiteit en gelijke kansen, met het oog op een respectvolle werkomgeving voor de personeelsleden van de administratie.
  • Het genderaspect (gendermainstreaming) overkoepelt al deze dimensies.

Wat houdt dit in voor mij als toekomstig personeelslid?

De personeelsleden zijn rechtstreeks betrokken bij de diversiteitsacties als begunstigden en onrechtstreeks als managers of medewerkers, alsook de organisatie in haar geheel.

Inspanningen op het vlak van doorlichting, sensibilisering, opleiding en communicatie zijn vereist om iedereen enerzijds te wijzen op onbewuste vooringenomenheid, vooroordelen, stereotypen, alsook de toewijzing, essentialisering en instandhouding van maatschappelijke rollen die tot discriminerend gedrag zouden kunnen leiden, en anderzijds op de voordelen die diversiteit biedt.