Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze verbintenissen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel engageert zich op het vlak van ecomobiliteit en gelijke kansen en diversiteit.

Ecomobility

De GOB zet in op duurzaamheid, elke dag opnieuw.

De Brusselse besturen schenken bijzondere aandacht aan het duurzame karakter van hun activiteiten en leveren zo continue inspanningen om hun milieuprestaties te verbeteren, onder meer op het gebied van mobiliteit, afval en rationeel beheren van grondstoffen. Dit gebeurt niet alleen door een ambitieus beleid te voeren met sensibiliseringsacties, maar ook door middel van de inzet en het voorbeeldgedrag van iedere medewerker van de GOB.

Deze inspanningen nemen de vorm aan van milieutips die regelmatig intern verspreid worden, een bedrijfsvervoerplan, een milieubeleid en acties die het milieuteam regelmatig organiseert voor de medewerkers.

In december 2023 behaalde de GOB bovendien de ISO 14001:2015 certificering voor het milieubeleid van de besturen Brussel Synergie, Brussels International en Brussel Connect IT binnen de Iris Tower (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel). Dit MilieuManagementSysteem legt onze ambities vast om de milieu-impact op het ecosysteem te beperken en te beheersen, en om voortdurend te streven naar een verbetering van onze milieuprestaties.

Na de verhuizing naar de Iris Tower was het eindelijk tijd om de aanvraag van GOB voor het label Ecodynamische Onderneming voor te bereiden, een certificaat dat jaarlijks door Leefmilieu Brussel wordt toegekend. Dit was een logische stap gezien het duurzaamheidsbeleid dat integraal deel uitmaakt van het strategisch plan van de organisatie.

Met het Label Ecodynamische Onderneming voor de Iris Tower heeft de GOB een nieuwe dimensie in haar duurzaamheidsbeleid bereikt. De bestaande structuren en processen op dit gebied blijven echter bestaan: de driemaandelijkse analyse van milieucriteria voor de ondersteunende diensten, alsook de talrijke informatie- en bewustmakingsacties en de toepassing van nieuwe milieurichtlijnen, naast ambitieuze doelstellingen voor het afnemen van onze koolstofemissies, worden voortgezet.

Gelijke Kansen en Diversiteit

Diversiteit zijn de – zichtbare of minder zichtbare – verschillen tussen individuen in termen van geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, studieniveau, socioprofessionele categorie, enz.

Net zoals onze samenleving in haar geheel is het personeelsbestand van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel erg divers. Die diversiteit optimaal aanboren leidt tot een meerwaarde, zowel binnen als buiten de GOB. Om het potentieel van de diversiteit tot uiting te laten komen en te ontwikkelen in de werkomgeving moeten we zorgen voor gelijke kansen.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel beschikte sinds 2005 over een diversiteitscharter. Een manier voor de directieraad, de managers en alle persoonsleden om een gezamenlijk engagement duidelijk te maken: wij vinden diversiteit belangrijk en verwerpen elke vorm van discriminatie. Dit allereerste document werd eind 2020 grondig herzien om mee te zijn met de tijd, want diversiteit en discriminatie evolueren immers ook. Met dit nieuwe handvest bekrachtigt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel het belang dat hij hecht aan deze principes.

Tekstversie video

Hij is gay … Vast elke avond op zwier. 

Waarom haar werkpost aanpassen? Enkel zij heeft dat probleem. 

Doe een kort rokje aan voor die presentatie en alles komt goed! 

Hij is een alleenstaande papa met twee kinderen. Hij zal zich niet voluit kunnen geven. 

De Zwarte? Ik vergeet altijd haar voornaam. 

Ik stuur haar niet naar die opleiding. Ze gaat toch binnenkort met pensioen. 

Met zo’n accent kunnen we haar niet in contact laten komen met het publiek. 

Verontwaardiging vostaat niet. 

Kom op voor diversiteit. 

Welke acties worden bij de GOB ondernomen?

Het diversiteitsbeleid van de GOB wordt ontwikkeld vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet de GOB ertoe aan zich te engageren voor de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. Met een personeelsstructuur die lijkt op de bevolkingssamenstelling wil de GOB zijn omgeving weerspiegelen.

Om daarin te slagen zet de GOB acties op touw om de naleving van het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie te bevorderen, onder meer via zijn directie equal.brussels:

 • De GOB moedigt vrouwen aan zich kandidaat te stellen voor managementselecties.
 • De GOB engageert zich voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.
 • De GOB rekruteert en integreert personen met een handicap.
 • Ontdekkingsstage in het kader van de nationale actie DuoDay.
 • Samenwerking met gespecialiseerde diensten (Pool H, Aviq, Phare, VDAB) of verenigingen (Diversicom, Bataclan, enz.) voor de aanwerving.
 • Specifieke aanpassingen van de werkpost.
 • De GOB leidt laaggeschoolde jongeren op en werft ze aan in samenwerking met Actiris.
 • De GOB bevordert uitwisselingen tussen pupillen en mentoren (proefproject met 14 tandems, gedurende zes tot negen maanden).
 • De GOB wil de Brusselse bevolking weerspiegelen in de samenstelling van zijn personeel. Interne anonieme enquêtes helpen de GOB zijn doelstellingen in die zin bij te stellen.
 • Het personeel dat in contact komt met de externe klanten krijgt een praktische opleiding om hen tools aan te reiken waardoor ze de diversiteit van de klanten beter kunnen vatten.
 • Het genderaspect (gendermainstreaming) overkoepelt al deze dimensies.

Wat houdt dit in voor mij als toekomstig personeelslid?

De personeelsleden zijn rechtstreeks betrokken bij de diversiteitsacties als begunstigden en onrechtstreeks als managers of medewerkers, alsook de organisatie in haar geheel.

Inspanningen op het vlak van doorlichting, sensibilisering, opleiding en communicatie zijn vereist om iedereen enerzijds te wijzen op onbewuste vooringenomenheid, vooroordelen, stereotypen, alsook de toewijzing, essentialisering en instandhouding van maatschappelijke rollen die tot discriminerend gedrag zouden kunnen leiden, en anderzijds op de voordelen die diversiteit biedt.