Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Je vragen over werken bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Op 1 april 2018 is een nieuw statuut in werking getreden.

Op de website van het Belgisch Staatsblad vind je het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief STATUUT en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.

Waar is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel gevestigd?

Het merendeel van de werknemers is op één van volgende terug te vinden:

 • Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2 in 1035 Brussel

De volgende eenheden zijn daarentegen gedecentraliseerd:

 • de Regie der Wegen, Jules Cockxstraat 9-11 – Parking Delta- in 1160 Oudergem 
 • het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO, Industrielaan 200 in 1070 Brussel
 • Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de EU, Wetstraat 61-63 in 1040 Brussel
 • Lusambo, Lusambostraat 55 in 1190 Brussel

Statutair of contractueel?

In de openbare sector blijft statutaire werving het belangrijkste instroomkanaal. Om te kunnen worden aangeworven als statutair personeelslid moet men slagen voor een door talent.brussels en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel georganiseerd examen. Statutaire personeelsleden zijn aan een statuut onderworpen.

In bepaalde gevallen kan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ook een beroep doen op contractueel personeel (contract van bepaalde/onbepaalde duur, vervangingscontract, startbaanovereenkomst). In dat geval is de arbeidswetgeving (wet van 3 juli 1978) van toepassing en wordt er een gelijkaardig contract als in de privésector afgesloten tussen de werknemer en de werkgever.

Bijzonderheden:

Statutaire personeelsleden:

 • Statutaire personeelsleden zijn onderworpen aan een statuut dat hen eenzijdig wordt opgelegd door de overheid. Ze worden aangeworven volgens de regels van het vergelijkend examen met de tussenkomst van het onafhankelijke selectiebureau talent.brussels.
 • Ze zijn belast met de permanente bestuursopdrachten en hebben daarom een vaste betrekking.
 • Mits ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze een baremische loopbaan genieten en bevorderd worden.
 • Hun functie kan enkel worden beëindigd in de gevallen waarin de regelgeving voorziet(zoals pensioen, vrijwillig ontslag, afzetting of beroepsongeschiktheid).

Hieronder vind je de integrale tekst van het statuut:

21 MAART 2018. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.

16 MEI 2019. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.

Contractuele personeelsleden:

 • Contractuele personeelsleden worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst, die wordt gesloten tussen de werkgevende overheid en de aangeworven persoon.
 • Ze hebben een betrekking van bepaalde of onbepaalde duur.
 • In tegenstelling tot statutaire personeelsleden kunnen de contractuelen geen bevordering krijgen. Als ze echter werden aangeworven voor specifieke opdrachten, dan genieten ze een baremische loopbaan.

Raadpleeg de volledige tekst voor de contractuele personeelsleden: 21 MAART 2018. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.

Welke zijn de verschillende soorten contracten?

Het merendeel van de contractuele betrekkingen die wij aanbieden, zijn contracten van onbepaalde duur (COD).

Niettemin worden sommige betrekkingen aangeboden via contracten van bepaalde duur (CBD). Met het oog op de integratie van jongeren onder de 26 op de arbeidsmarkt doet de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bijvoorbeeld een beroep op startbaanovereenkomsten.

Wat is een startbaanovereenkomst?

De startbaanovereenkomst (SBO) is op grond van wettelijke bepalingen voorbehouden aan jongeren van minder dan 26 jaar.

Dit contract van bepaalde duur voor medewerkers jonger dan 26 jaar oud is bedoeld om een professionele ervaring op te doen die naderhand bij de zoektocht naar werk kan worden verzilverd op de arbeidsmarkt.

Bij de aanvang van het contract worden er doelstellingen bepaald die regelmatig worden geëvalueerd om de vooruitgang van de jongere in zijn functie te beoordelen.

Welke regelingen bestaan er voor personen met een handicap?

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hecht veel belang aan de bevordering van de gelijke toegankelijkheid, het welzijn op het werk en de gezondheid van zijn medewerkers, en ziet er voortdurend op toe dat iedereen gelijk wordt behandeld.

Vanaf de fase van de selectie van de kandidaten zijn er aanpassingen mogelijk.

Overigens worden de vragen tot aanpassing van de arbeidsomstandigheden vanaf de indiensttreding en op elk moment van de loopbaan geanalyseerd door de bevoegde diensten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel om aangepaste en redelijke oplossingen te vinden die een zo goed mogelijke toegankelijkheid verzekeren voor personen met een handicap.

Deze concepten zijn omschreven in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief STATUUT en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.

Werktijden

De werktijden werden aangepast om beter te beantwoorden aan de behoeften van de personeelsleden: een werkdag telt 7 uur en 36 minuten, maar is samengesteld uit glijdende en vaste uren. Concreet komt het personeel toe tussen 7.30 en 9u, de middagpauze kan worden genomen tussen 11.45 en 14u en de werkdag eindigt tussen 16u en 18u.

Bovendien genieten alle personeelsleden 35 verlofdagen (36 na vijf jaar anciënniteit en 37 na tien jaar anciënniteit).

DE SELECTIEPROEF

Wat is Selor?

Selor is het selectiebureau van de overheid.
Je kunt een beroep doen op Selor wanneer:

 • je werk zoekt bij de overheid:
  Selor organiseert vergelijkende selecties voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor statutaire betrekkingen.
 • je een officieel attest van jouw taalkennis wil behalen.

Selor bevindt zich op de Simon Bolivarlaan 30 in 1000 Brussel.
Concrete info kunt u op de website van Selor vinden.

Op welk moment van de selectieprocedure komt Selor tussenbeide?

Selor organiseert vergelijkende selecties om een statutaire betrekking in te vullen.

De eerste fase van die selecties omvat een algemene screening, waarbij de “algemene” competenties getest worden (verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen; planning/organisatie; snelheid/nauwkeurigheid; ruimtelijk, technisch en procesinzicht).

Als het aantal kandidaten te groot is ten opzichte van het aantal betrekkingen, dan organiseert Selor een bijkomende computergestuurde proef om het aantal kandidaten tot het gewenste aantal terug te brengen.

Vervolgens kan je worden gepolst i.v.m. een openstaande betrekking ofwel word je uitgenodigd om deel te nemen aan andere door de GOB georganiseerde computergestuurde en/of mondelinge proeven voor een of meer specifieke betrekkingen.

Welke mogelijkheden bestaan er voor onbezoldigde stages?

Ben je student(e) aan een universiteit of hogeschool en wil je stage lopen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel? Dan kan je:

Wat is mijn ’taalrol’?

Je ‘taalrol’ stemt overeen met de taal van je laatst behaalde diploma.

Voorbeeld: je hebt een master in de rechten behaald aan een Franstalige universiteit. Je behoort tot de Franse taalrol.

Als je geen enkel diploma hebt behaald, stemt je ‘taalrol’ overeen met de taal van de laatste onderwijsinstelling waar je lessen volgde.

Voorbeeld: je hebt je middelbare schoolstudies onderbroken in het 2de jaar (geen diploma) en je ging naar een Nederlandstalige school. Je behoort tot de Nederlandse taalrol.

Als je in het bezit bent van een taalcertificaat van Selor (art 7 of art 12), mag je op aanbiedingen van de Franse en Nederlandse taalrol solliciteren.

Met welk ‘niveau’ komt mijn diploma overeen?

A) Je kan worden toegelaten tot niveau A als je een van de volgende diploma’s of certificaten hebt:
Het diploma van:

 • licentiaat of master (studies van de 2de cyclus van minimum 60 studiepunten)
 • dokter
 • apotheker
 • geaggregeerde
 • ingenieur (burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, handelsingenieur, burgerlijk architect, biologisch of industrieel ingenieur)
 • arts
 • tandarts
 • dierenarts
 • geaggregeerde in de handelswetenschappen voor het hoger secundair onderwijs
 • licentiaat handelswetenschappen
 • licentiaat bestuurskunde
 • licentiaat vertaler of tolk
 • licentiaat zeevaartkunde
 • licentiaat toegepaste communicatie
 • licentiaat onderzoek en ontwikkeling
 • architect of binnenhuisarchitect
 • meester in de muziek of in de beeldende kunst of in de dramatische kunst of in de audiovisuele kunsten

afgeleverd door een Belgische universiteit of door een hogere onderwijsinstelling van het lange type.
Naast deze diploma’s kunnen ook de personen met een certificaat ten bewijze van het slagen voor de studie van de polytechnische afdeling of van de afdeling “Alle Wapens” van de Koninklijke Militaire School en die de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat kunnen dragen (wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs) toegelaten worden tot de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op “niveau A”.

Je kan ook solliciteren voor betrekkingen van niveau A als je beschikt over een door Selor afgeleverde instapkaart voor toegang tot niveau A.

B) Je kan worden toegelaten tot niveau B als je een van de volgende diploma’s of certificaten hebt:
Het diploma van:

 • graduaat hoger onderwijs van het korte type en met een volledig leerplan
 • bachelor (studie van één cyclus voor minstens 180 studiepunten)
 • kandidatuur (cyclus van minstens twee studiejaren)
 • zeevaartonderwijs van de hogere cyclus (getuigschrift of brevet)
 • mijnmeter of landmeter-vastgoedexpert
 • ingenieur-technicus
 • burgerlijk conducteur
 • aggregaat lager secundair onderwijs, onderwijs lagere school of kleuterschool
 • afdeling gerangschikt in het economische, paramedische, pedagogische of landbouwkundige hoger onderwijs of het sociale hoger onderwijs van het korte type en voor sociale promotie of het hoger technisch of kunstonderwijs van derde, tweede of eerste graad

Naast die diploma’s kunnen ook personen met getuigschriften van het slagen voor de eerste twee studiejaren van de afdeling “Alle Wapens” of van de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School toegelaten worden tot de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op niveau B.

Je kan ook solliciteren voor betrekkingen van niveau B als je beschikt over een door Selor afgeleverde instapkaart voor toegang tot niveau B.

C) Je kan worden toegelaten totniveau C als je een van de volgende diploma’s of certificaten hebt:
Het diploma van:

 • diploma hoger secundair onderwijs of een bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • brevet van verpleegassistent, ziekenhuisassistent of verpleegkundige
 • diploma, studiegetuigschrift of attest van regelmatige lesbijwoning voor het zesde leerjaar van het algemene, technische, kunst- of beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift, diploma of brevet van de hogere secundaire cyclus van het zeevaartonderwijs
 • diploma van een afdeling die behoort tot de groep handel, bestuur en organisatie van een technische hoger secundaire cursus.

Je kan ook solliciteren voor betrekkingen van niveau C als je beschikt over een door Selor afgeleverde instapkaart voor toegang tot niveau C.

D) Geen enkel diploma of studiegetuigschrift is vereist om toegelaten te kunnen worden tot niveau D.

Hoe vertaalt het gelijkekansenbeleid zich concreet bij het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel?

Raadpleeg de pagina Onze verbintenissen.

Hoe kan ik weten of u mijn cv heeft ontvangen?

In uw overzicht vind je de betrekkingen waarvoor je gesolliciteerd hebt onder de tab “Historiek” van je Jobs-account.

Hoe weet ik of mijn kandidatuur in aanmerking werd genomen voor een betrekking?

In het kader van de contractuele procedure:

 • Als Actiris verantwoordelijk is voor de werving, zal Actiris je informeren over het resultaat van je kandidatuur of je wordt door onze diensten gecontacteerd met de vraag deel te nemen aan een wervingsproef die in voorkomend geval bestaat uit technische tests en een gesprek met een jury.
 • Als onze diensten verantwoordelijk zijn voor de werving, wordt een preselectie doorgevoerd op basis van de CV’s volgens objectieve en neutrale criteria (ervaring, diploma’s, getuigschriften…) afhankelijk van de werkaanbieding. Als je na deze preselectie bent geselecteerd, zal je worden gevraagd deel te nemen aan een bijkomende proef om het aantal kandidaten terug te brengen tot het gewenste aantal als er te veel kandidaten zijn, ofwel deel te nemen aan een wervingsproef die in voorkomend geval bestaat uit technische tests en een gesprek met een jury.

In het kader van de statutaire procedure zal je – indien je geslaagd bent voor de generieke screening – worden uitgenodigd voor de andere selectieproeven.

Wie kan er solliciteren voor interne bevorderingsbetrekkingen?

Graad en anciënniteit

De betrekkingen van directeur·rice van rang A3 staan open voor de ambtenaren, titularissen van de graden van attaché van rang A1 en van eerste attaché en raadgever·geefster deskundige van rang A2 die ten minste zes jaar niveau-anciënniteit hebben.

De betrekkingen van ingenieur-directeur·rice van rang A3 staan open voor de ambtenaren, titularissen van de graden van ingenieur van rang A1 en van eerste ingenieur van rang A2 die ten minste zes jaar niveau-anciënniteit hebben.

De betrekkingen van raadgever·geefster deskundige van rang A2, staan open voor attachés van rang A1, die minstens zes jaar graadanciënniteit hebben, en voor ambtenaren van rang A2 titularissen van de graad van eerste attaché die drie jaar graadanciënniteit hebben.

De betrekkingen van eerste attaché van rang A2 staan open voor ambtenaren, titularissen van de graad van attaché van rang A1 die ten minste drie jaar graadanciënniteit hebben.

De betrekkingen van eerste ingenieur van rang A2 staan open voor ambtenaren, titularissen van de graad van ingenieur van rang A1 die ten minste drie jaar graadanciënniteit hebben.

De betrekkingen van eerste assistent·e van rang B2, eerste adjunct van rang C2 en eerste klerk van rang D2 staan open voor ambtenaren van respectievelijk rang B1, C1 en D1 die ten minste drie jaar graadanciënniteit tellen.

Evaluatie, administratieve positie en tuchtstraf

De ambtenaar die zich kandidaat stelt voor een bevorderingsbetrekking van rang A3, A2, B2, C2 of D2 moet een evaluatie met vermelding “gunstig” hebben en moet zich in een administratieve positie bevinden waarin hij/zij zijn/haar bevorderingstitels kan laten gelden en mag niet onderworpen zijn aan een definitieve tuchtstraf. Een ambtenaar die een tuchtstraf heeft gekregen kan niet worden bevorderd alvorens zijn straf is geschrapt.

DE GOB

Moet ik tweetalig zijn om te werken bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel?

Neen.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is een tweetalige administratie samengesteld uit eentalige personeelsleden.
Met uitzondering van bepaalde gevallen (en op basis van een afwijking toegestaan door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht) is de kennis van de tweede landstaal geen selectiecriterium voor nieuwe medewerkers.
In de praktijk moeten de directies zich dusdanig organiseren dat ze de burgers van beide taalrollen kunnen bedienen.
De samenwerking binnen de diensten is gebaseerd op het principe van de hoffelijkheid: iedereen kan zich in zijn of haar eigen taal uitdrukken.

Uit welke besturen bestaat het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel?
Wat zijn de opdrachten van de Sociale Dienst?

De Sociale Dienst is een vzw die samengesteld is uit en beheerd wordt door vertegenwoordigers van de drie vakbonden.

Zijn enige doel is het bevorderen van de solidariteit tussen de personeelsleden. Deze solidariteit uit zich niet enkel in collectieve acties, premies, verschillende tegemoetkomingen en de aansluiting bij een hospitalisatieverzekering, maar behelst ook een kwalitatief luik in de vorm van individuele sociale bijstand. Je kan dus in alle vertrouwen een beroep doen op het personeel van deze dienst. Zij zullen steeds, in de mate van het mogelijke en samen met jou, naar een oplossing zoeken.

Wat zijn onze waarden?

Als overheidsdienst verdedigt de Gewestelijke overheidsdienst Brussel waarden van respect, klantgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en solidariteit.

Raadpleeg de pagina Onze waarden.