Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels International

Brussels Internationaal coördineert alle Europese en internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals de vertegenwoordiging van het Gewest in de wereld.

Brussels International bestaat uit vier directies.

De directie Externe Betrekkingen coördineert:

 • de bilaterale betrekkingen van het gewest met steden, provincies en regio’s over de hele wereld, hoofdzakelijk via samenwerkingsovereenkomsten;
 • het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking;
 • de deelname aan het beleidsproces van internationale organisaties, ofwel in het kader van de interfederale coördinatie (o.a. Coormulti) om het Belgische standpunt te bepalen, ofwel via rechtstreekse deelname aan de activiteiten die belang hebben voor het BHG;
 • de deelname aan de activiteiten van de Europese en internationale netwerken waar het gewest lid van is en die een antwoord willen bieden op stedelijke en gewestelijke uitdagingen;
 • de opvolging van de procedures voor de ondertekening van en instemming met Europese en internationale verdragen;
 • de bijdrage aan de opvolgingsmechanismen van internationale organisaties (rapporten, feitenonderzoek, collectieve klachten, …) en tal van andere taken die voortvloeien uit verdragsverplichtingen.

De directie Public Relations, Communicatie en Protocol coördineert:

 • de deelname van het gewest aan grote evenementen;
 • de communicatie;
 • de public relations en het protocol (onthaal van delegaties, en missies in het buitenland);
 • de organisatie van zakenreizen naar het buitenland voor personeelsleden van de GOB en van de ministeriële kabinetten.

De directie Europa coördineert:

 • de medewerking aan Europese beleidsinitiatieven en de opvolging ervan, van het wetgevingsvoorstel en de onderhandelingen binnen de Raad van de Europese Unie tot de uitvoering ervan in het gewest;
 • de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, die de belangen van het BHG verdedigt in alle Raadsformaties waarvoor het gewest bevoegd is en die de gewestelijke ministers ondersteunt die in de Raad zetelen;
 • de toepassing van het Europese in het gewestelijke recht (omzetting, inbreuken, …);
 • het beheer van de transversale Europese dossiers (Europees semester, de faciliteit voor herstel en veerkracht, het meerjarige financiële kader, onder andere);
 • de opvolging van de Europese programma’s voor territoriale samenwerking (Interreg) en de steun voor projectontwikkeling.

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Ze ondersteunt met Europese en Brusselse middelen zeer concrete projecten die tot doel hebben de economische, sociale en territoriale samenhang van het Gewest te versterken. Ze ziet toe op de uitvoering en opvolging van de operationele programma’s van het EFRO in het BHG. Ze onderhoudt contacten met de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren, en omringt zich daarbij met de expertise van andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen en andere Belgische gewesten en Europese regio’s.

De cel Vergunningen behandelt de dossiers met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, een bevoegdheid die in 2003 werd toegekend aan de gewesten.

Nieuws Brussel International