Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel International

Het bestuur Brussel International is opgericht om een samenhangend buitenlands beleid te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst heeft het bestuur als opdracht de betrekkingen en de vertegenwoordiging van het Gewest in de wereld te coördineren.

Het bestaat uit drie eenheden.

De directie Externe Betrekkingen

De activiteiten van de directie Externe Betrekkingen beslaan vijf domeinen:

  1. De bilaterale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met steden, provincies en regio’s over de hele wereld, hoofdzakelijk via samenwerkingsovereenkomsten.
  2. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  3. De multilaterale betrekkingen.
  4. De opvolging van en deelname aan de Europese beleidsinitiatieven, in nauwe samenwerking met de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
  5. De behandeling van aanvragen voor in-, door- en uitvoer van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenkomen, verlaten of er in doorvoer zijn.

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) ondersteunt via Europese en Brusselse fondsen zeer concrete projecten om de economische, sociale en territoriale samenhang van het Gewest te versterken. Ze ziet toe op de uitvoering en opvolging van de operationele programma’s van het EFRO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze onderhoudt contacten met de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren, en omringt zich daarbij met de expertise van andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen en derde partijen uit andere Belgische gewesten en Europese regio’s.

De directie Beliris

Beliris vloeit voort uit een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel ervan is de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa te bevorderen.

De directie Beliris is ermee belast de gewestregering te adviseren en erop toe te zien dat de initiatieven overeengekomen tussen de gewestregering en de federale regering worden nageleefd. Deze initiatieven krijgen een concrete vorm via investeringskeuzes (bouw-, renovatie- en restauratieprojecten) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de opneming in de begroting ervan, en dit in verschillende domeinen (mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, herwaardering van wijken, cultuur, patrimonium en sport).

Nieuws Brussel International