Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze waarden

De Gewestelijke overheidsdienst Brussel verdedigt waarden van respect, klantgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en solidariteit.

Les valeurs du SPRB

RESPECT – Waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving

 • We promoten en voeren een actief beleid inzake welzijn op het werk, diversiteit en gelijke kansen;
 • We bevorderen een zo goed mogelijk evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven;
 • We bevorderen een organisatiecultuur van respect voor iedereen en voor de leefomgeving, en geven daarbij voorrang aan luisterbereidheid en gedachtewisseling;
 • We blijven openstaan voor de buitenwereld, in het bijzonder met het oog op onze rol als Belgische en internationale hoofdstad.

KLANTGERICHTHEID – Rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen

 • We kennen de behoeften van de begunstigden van de diensten die de GOB verstrekt en we anticiperen erop;
 • We betrekken de burgers en medewerkers in de mate van het mogelijke bij de beslissingen die hen aangaan, vergaren systematisch hun feedback over de verstrekte diensten en houden er rekening mee om de diensten te verbeteren;
 • We organiseren en beheren de middelen goed om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen;
 • We passen het gelijkheidsprincipe toe op elke begunstigde.

UITMUNTENDHEID – Zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren

 • We ontwikkelen een kwaliteitsgericht beheer door te steunen op de strategie en planning, door de menselijke middelen te valoriseren, door de middelen efficiënt te beheren, door samenwerkingsverbanden uit te bouwen, door systemen in te voeren om de resultaten en de doeltreffendheid te meten;
 • We moedigen de regelmatige invraagstelling en de voortdurende verbetering van de praktijken en de procedures aan;
 • We stimuleren creativiteit en vernieuwing door proactiviteit en participatie te bevorderen en ontwikkelen expertise om de besten in ons domein te worden;
 • We nemen een duurzame rol en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op.

INTEGRITEIT – Zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid

 • We garanderen een langetermijnvisie en de continuïteit van de openbare dienst verlening;
 • We nemen beslissingen met respect voor de wetteksten en de regeerverklaring;
 • We leven de beginselen van het algemene belang na en voorkomen en vermijden elke vorm van discriminatie;
 • We garanderen de transparantie en objectiviteit van de beslissingen.

SOLIDARITEIT – Samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

 • We zorgen voor een optimale samenwerking bij de GOB om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen en een gemeenschappelijke geschiedenis op te bouwen;
 • We ontwikkelen projectwerk en transversaliteit;
 • We zorgen voor een coherent imago van de instelling in al haar bevoegdheden;
 • We bundelen de krachten met de andere gewestelijke instellingen.


Raadpleeg ons waardenhandvest om te zien hoe de organisatie, de managers en de medewerkers zich engageren om de waarden dagelijks in de praktijk om te zetten.