Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een jong en levendig gewest

12.05.2017

In verband met de bevordering van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op voorstel van Minister-president Rudi Vervoort en de minister bevoegd voor Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een projectoproep te doen ten opzichte van amateursportclubs die zich op jongeren richten.


Sport is een schitterende manier om zich persoonlijk te ontwikkelen, zowel op fysiek als mentaal vlak, en het draagt ook bij tot een opleving van onze wijken en het versterken van de sociale banden tussen de Brusselse jeugd, waardoor het bijdraagt aan de promotie van het imago van ons gewest en de ontwikkeling van een Brusselse identiteit.

In het licht van deze uitdagingen wordt aan de betreffende verenigingen gevraagd de aan te geven wat de meerwaarde van hun project inhoudt op het vlak van de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gezien deze actie een gunstige invloed wil uitoefenen op het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de ontwikkeling van een Brusselse identiteit, wordt aan de betreffende clubs gevraagd aan te geven wat de meerwaarde van hun project is op het gebied van de bevordering van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de wijze waarop de club kan bijdragen aan de promotie van het gewest.

Om aanspraak te maken op een subsidie wordt de clubs gevraagd een zo concreet mogelijk en gebudgetteerd project in te dienen.. Het project moet aantonen dat de kwaliteit van de dienstverlening die de club aan jongeren biedt, zal verbeteren dankzij de steun van het gewest. De verenigingen moeten aangesloten zijn zijn bij een erkende sportfederatie en/ of gekend zijn door de VGC of de Cocof.

De in dit verband ingediende projecten kunnen tot 100% worden gefinancierd, binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

Om geldig te zijn, moet uw aanvraag worden ingediend aan de hand van het projectoproepformulier dat aan dit schrijven is toegevoegd en dat moet worden teruggestuurd naar het opgegeven adres voor 16 juni  2017.

De toekenning van deze subsidie verloopt in meerdere fases. Deze projectoproep vormt de eerste fase. Vervolgens zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, afhankelijk van de beschikbare budgetten en de ontvangen projecten, beslissen welke projecten zullen worden ondersteund en voor welk bedrag. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de subsidies vervolgens toekennen.

Als u bijkomende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de gewestelijke dossierbeheerder:
Céline Debacker,
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Brussels International
Kruidtuinlaan 20 in 1035 Brussel
T: +32 (0)2 800 36 11 F: +32 (0)2 800 38 20
cdebacker@gob.brussels

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn