Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een instelling die bekommerd is om haar milieu-impact

Diverse directies van de Gewestelijke Overheidsdienst hebben het certificaat ISO14001 ontvangen voor hun MilieuManagementSysteem.


De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) schenkt aandacht aan zijn duurzame karakter, milieubewustzijn en een correcte toepassing van wet- en regelgeving. De inspanningen van verscheidene interne diensten zijn in december 2019 bekroond met een eerste ISO 14001-certificaat.

Over welke diensten gaat het?

Om het milieu-engagement naar een hoger niveau te tillen, werd een milieumanagementsysteem conform ISO-norm 14001:2015 opgesteld. Die heeft in eerste instantie betrekking op het leveren van ondersteunende diensten binnen de GOB, City Center, door de directies Kwaliteit en Performantie, Facilities, Communicatie, IT-Coördinatie, Brussels International en IDPBW.

Binnen de GOB staan deze diensten in voor de logistiek en voor de coördinatie en oriëntatie van de werkzaamheden. Ze vormen de schakel tussen de administraties en de gewestregering. De diensten staan garant voor de beheersing en de algemene samenhang van de werking en het optreden van de GOB. Als instrument van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de uitvoering van haar beleid, is het een logische stap om onze voorbeeldrol verder te versterken en een vooruitstrevende klimaatvisie voor onze organisatie te hanteren.

De ISO-norm 14001:2005

Waar gaat deze ISO-norm over? De ISO-norm 14001:2015 is gebaseerd op “best practices”, waardoor we in staat gesteld worden om de milieueffecten van onze activiteiten en processen op het milieu te beheersen en te verbeteren. Tegelijkertijd verbinden we ons hiermee met de beleidslijnen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die een sterke klemtoon op meer duurzaamheid legt.

We zoeken immers steeds naar (nieuwe) manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en trachten onze reeds bestaande goede praktijken verder uit te bouwen.

In de praktijk

Concreet gaan we voor minder energie- en papierverbruik, minder individuele printers, systematische CO2-compensatie voor vliegtuigreizen, minder afval en een betere sorteerratio, meer duurzame verplaatsingen, enz.

Een cijfermatig overzicht van onze inspanningen (resultaten voor het jaar 2018):

Dit bewustzijn voor het leefmilieu dragen we ook uit naar de andere besturen van de GOB via interne sensibiliseringsacties, de verspreiding van goede praktijken, het mobiliteitsbeleid, het afvalbeleid of nog het plan duurzame aankopen.

Ernaar streven om steeds beter te doen

Het behalen van de certificatie van deze ISO-norm is zeker geen eindpunt. In ons streven naar continue verbetering worden vanaf 2020 de eerste stappen genomen naar een gefaseerde uitbreiding van de certificering tot andere interne diensten binnen de GOB.

Bovendien zullen we door onze diensten eind 2020 te centraliseren en te verhuizen naar een nieuwe locatie ook ons MilieuManagementSysteem actualiseren.

Contact

Heb je meer vragen over duurzaamheid of het milieumanagementsysteem binnen de GOB? Neem dan contact op via het e-mailadres kwaliteit@gob.brussels.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn